|   EN

Wdrażanie Ram Kwalifikacji do polskiego systemu edukacji to nie tylko zobowiązanie międzynarodowe, wynikające z realizacji założeń Deklaracji Bolońskiej, ale również proces, który służy podnoszeniu jakości kształcenia.

Zadaniem uczelni jest dostosowanie programów kształcenia na prowadzonych kierunkach  studiów do efektów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla obszarów kształcenia.

Najważniejsze definicje dotyczące tematyki Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego: 


Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego — opis, przez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego;
efekty kształcenia — zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się;

kwalifikacje — efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia;

kwalifikacje pierwszego stopnia — efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem;
kwalifikacje drugiego stopnia — efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem;

kwalifikacje podyplomowe — osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych, potwierdzone świadectwem;

obszar kształcenia — zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z poźn. zm.).

 

Pomocą w przygotowaniu, opracowaniu i wdrożeniu nowych programów studiów są publikacje finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz seminaria prowadzone przez Ekspertów Bolońskich.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (FORMULARZ PROGRAMU PRZEDMIOTU - MODUŁU.doc) FORMULARZ PROGRAMU PRZEDMIOTU - MODUŁU.doc

Pobierz ten plik (INSTRUKCJA UZUPEŁNIANIA FORMULARZA PROGRAMU PRZEDMIOTU - MODUŁU.pdf) INSTRUKCJA UZUPEŁNIANIA FORMULARZA PROGRAMU PRZEDMIOTU - MODUŁU.pdf

Pobierz ten plik (podręcznik-jak przygotować programy kształcenia zgodnie z KRK.pdf) Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z KRK - A. Kwaśniewski

Pobierz ten plik (opracowanie-autonomia programowa Uczelni KRK dla szkolnictwa wyższego.pdf) Autonomia programowa uczelni KRK dla szkolnictwa wyższego

 

Back to top