|   EN

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Regulamin organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady działania administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, w tym strukturę organizacyjną administracji, zasady jej funkcjonowania, kierowania i sprawowania nadzoru oraz zakresy zadań jednostek organizacyjnych administracji.

§ 2

Ilekroć w przepisach Regulaminu organizacyjnego używa się określenia:

 1. Uczelnia lub szkoła wyższa – należy przez to rozumieć Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim,
 2. Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.),
 3. Statutu – należy przez to rozumieć Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim,
 4. Regulamin – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim,
 5. Jednostka – należy przez to rozumieć Instytutu, międzyinstytutową jednostkę organizacyjną lub ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną albo jednostkę administracyjną (np.: dział, biuro, sekcja, zespół) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim,
 6. Ministerstwo – należy przez to rozumień urząd ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 3

Kierownicy jednostek, a także pozostali pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim są zobowiązani do ochrony danych osobowych, które są gromadzone i przetwarzane w Uczelni zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz w Zarządzeniu Rektora w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

§ 4

Zasady ochrony informacji, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, regulują przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

§ 5

W Uczelni obowiązują:

 1. akty normatywne powszechnie obowiązujące,
 2. akty prawne resortowe,
 3. akty wewnątrzuczelniane.

§ 6

 1. Akty wewnątrzuczelniane, o których mowa w § 5 pkt 3, wydawane są w formie pisemnej przez Senat, Rektora lub z jego upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień, wynikających z przepisów prawnych lub w ramach kompetencji Rektora do kierowania uczelnią.
 2. Akty wewnątrzuczelniane to:
  1. uchwały Senatu i Konwentu,
  2. zarządzenia,
  3. decyzje,
  4. pisma okólne, wytyczne i polecenia,
  5. komunikaty.

§ 7

 1. Uchwały Senatu rozstrzygają sprawy, o których mowa w Statucie Uczelni.
 2. Zarządzeniami regulowane są zasadnicze dla Uczelni sprawy wymagające trwałego unormowania.
 3. Decyzjami rozstrzyga się sprawy o charakterze indywidualnym lub których czas obowiązywania jest ściśle określony.
 4. Pisma okólne, wytyczne i polecenia powiadamiają o czymś, co nie wchodzi w zakres przedmiotowy zarządzeń i decyzji, a jest istotne dla sprawnego funkcjonowania Uczelni.
 5. Komunikatami podawane są do wiadomości pracowników i studentów informacje o bieżącej działalności Uczelni.

§ 8

 1. Zbiory aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych prowadzi Dział Organizacyjno-Prawny i Kadr.
 2. Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzuczelnianych prowadzi Dział Organizacyjno-Prawny i Kadr.
 3. Jednostki zobowiązane są do gromadzenia aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych dotyczących działania danej jednostki oraz aktów wewnątrzuczelnianych.

§ 9

 1. Wszystkie jednostki zobowiązane są do merytorycznego opracowywania projektów aktów wewnątrzuczelnianych w zakresie swojej działalności.
 2. W przypadku gdy akt, o którym mowa w ust. 1, w swej treści dotyczy również działalności innej jednostki, przed jego ostatecznym wydaniem należy uzyskać akceptację kierownika tej jednostki.
 3. Po otrzymaniu projektu Dział Organizacyjno-Prawny i Kadr nadaje mu ostateczny kształt i po uzyskaniu podpisu dokonuje dystrybucji.

§ 10

 1. Administracja Uczelni działa:
  1. na szczeblu ogólnouczelnianym i zwana jest w dalszej części Regulaminu „jednostkami administracji centralnej”,
  2. w jednostkach organizacyjnych:
   1. jako administracja jednostek organizacyjnych – Instytutów,
   2. jako administracja międzyinstytutowych jednostek organizacyjnych,

jako administracja ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych.

 1. Zadaniem administracji Uczelni jest:
  1. realizacja działań o charakterze administracyjnym, finansowym, gospodarczym, technicznym i usługowym, dla stwarzania warunków jak najlepszego wykonywania zadań Uczelni w zakresie dydaktyki i badań naukowych,
  2. organizowanie działalności socjalnej dla pracowników i studentów,
  3. uczestniczenie w zarządzaniu mieniem Uczelni.

§ 11

 1. Jednostki administracji centralnej podporządkowane są Rektorowi bezpośrednio oraz za pośrednictwem prorektorów, kanclerza i jego zastępcy oraz kwestora.
 2. Jednostki administracji, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, podlegają dyrektorom lub kierownikom tych jednostek w zakresie wynikającym z ich kompetencji.

§ 12

 1. Decyzje i polecenia mogą być wydawane jednostkom wyłącznie przez Rektora, prorektorów, kanclerza i zastępcę kanclerza ds. administracyjnych oraz kwestora – zgodnie z kompetencjami.
 2. Rektor może upoważnić kierowników jednostek administracji centralnej do podejmowania w jego imieniu określonych decyzji lub wydawania poleceń.
 3. Rektor może upoważnić dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wydawania poleceń.

 

ROZDZIAŁ II

ZASADY ORGANIZACJI PRACY W UCZELNI

§ 13

 1. Poszczególne jednostki realizują zadania określone w swych zakresach działania.
 2. Współpraca między jednostkami odbywa się na zasadach ścisłego współdziałania (a nie zależności służbowej).
 3. Sprawy nienależące do kompetencji jednostki należy niezwłocznie przekazać jednostce kompetentnej lub dokonującej rozdziału spraw wpływających.
 4. Decyzje podjęte w zastępstwie właściwych jednostek (na polecenie bezpośredniego przełożonego), w celu np.: przyspieszenia biegu załatwienia sprawy lub z innych ważnych przyczyn, winny być niezwłocznie przekazane zainteresowanym jednostkom lub pracownikom.
 5.  W przypadku niecierpiącym zwłoki, gdy zachowanie drogi służbowej mogłoby narazić na szkodę Uczelnię, każdy pracownik zobowiązany jest przedsięwziąć działania konieczne dla załatwienia sprawy. O decyzji podjętej z pominięciem drogi służbowej należy powiadomić bezzwłocznie bezpośredniego przełożonego oraz kierownika właściwej jednostki.
 6. W przypadku uczestnictwa kilku jednostek w realizowaniu określonej sprawy, Rektor ustala jednostkę lub osobę odpowiedzialną za skompletowanie całości materiałów oraz przygotowanie kompleksowej, wyczerpującej informacji.

§ 14

 1. Przekazywanie i objęcie funkcji następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który winien być aprobowany przez bezpośredniego przełożonego.
 2. Protokół winien zawierać:
  1. wykaz zdawanych – przyjmowanych akt,
  2. stan zdawanych – przyjmowanych zagadnień,
  3. wykaz spraw niezałatwionych.
 3. Protokół przekazania – objęcia funkcji wraz ze spisem zdawczo – odbiorczym składników majątkowych w odniesieniu do osób na stanowiskach materialnie odpowiedzialnych sporządza się według obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 15

 1. W zarządzaniu Uczelnią obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, co oznacza, że każdy pracownik posiada tylko jednego bezpośredniego przełożonego, od którego otrzymuje polecenia i przed którym jest odpowiedzialny za ich wykonywanie.
 2. Pracownik, który otrzymał polecenie bezpośrednio od przełożonego wyższego szczebla, jest obowiązany polecenie to wykonać, zawiadamiając o tym swego bezpośredniego przełożonego, jeżeli to możliwe przed wykonaniem polecenia. W przypadku niemożności wykonania wydanego polecenia, pracownik jest obowiązany powiadomić o tym osobę, która polecenie wydała oraz bezpośredniego przełożonego.

§ 16

 1. Podpisywanie korespondencji i sprawozdawczości oraz innych dokumentów należy do uprawnień Rektora.
 2. Rektor może upoważnić prorektorów, kanclerza i zastępcę kanclerza ds. administracyjnych, kwestora oraz kierowników jednostek lub poszczególnych pracowników Uczelni do podpisywania określonych pism, sprawozdań oraz dokumentów.
 3. Podpisywanie pism oraz dokumentów odbywa się jednoosobowo, z wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów szczególnych.
 4. Kierownicy jednostek lub pracownicy zatrudnieni na samodzielnym stanowisku pracy z tytułu podpisanych lub przygotowanych dokumentów czy korespondencji odpowiadają za:
  1. uzgodnienie ich treści pod względem merytorycznym,
  2. zgodność z obowiązującymi przepisami,
  3. właściwą formę,
  4. terminowość załatwienia sprawy.

§ 17

 1. Wszyscy pracownicy są zobowiązani i uprawnieni do:
  1. samodzielnego wykonywania pracy wchodzącej w zakres czynności przydzielonych im indywidualnie przez bezpośredniego przełożonego,
  2. zaznajamiania się z obowiązującymi przepisami, zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi wykonywanej pracy oraz ścisłego ich przestrzegania,
  3. wykonywania poleceń otrzymanych od bezpośrednich przełożonych, zasięgania u nich informacji i porad w sprawach związanych z wykonywaną pracą,
  4. zgłaszania wniosków w zakresie usprawnienia pracy,
  5. stosowania się do postanowień obowiązującego regulaminu pracy.
 2. Każdy pracownik z tytułu redagowania pism oraz opracowywania dokumentów odpowiada za:
  1. uzgodnienie ich treści pod względem merytorycznym,
  2. właściwą formę,
  3. terminowe załatwienie sprawy.

§ 18

 1. Zasady organizacji pracy, porządek wewnętrzny i wzajemne obowiązki pracowników i pracodawcy określa regulamin pracy Uczelni.
 2. Szczegółowy wykaz uprawnień i obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy określają indywidualne zakresy czynności.

 

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ADMINISTRACJI UCZELNI

§ 19

 1. Nadzór oraz kierownictwo nad administracją Uczelni sprawuje Rektor.
 2. Na okres sprawowania kadencji Rektor ustala odrębnie, szczegółowy zakres obowiązków w obszarze spraw administracyjnych, pozostających w jego wyłącznej dyspozycji oraz przekazanych prorektorom, kanclerzowi i zastępcy kanclerza ds. administracyjnych oraz kwestora.
 3. Rektor bezpośrednio sprawuje swe funkcje przy pomocy:
  1. prorektora ds. organizacji i rozwoju,
  2. prorektora ds. studenckich,
  3. kanclerza,
  4. kwestora,
  5. z-cy kanclerza ds. administracyjnych,
  6. dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych i administracyjnych Uczelni,
  7. pełnomocników.
 4. W czasie nieobecności Rektora jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego prorektor.
 5. W celu realizacji ważnych dla funkcjonowania Uczelni zadań, Rektor może powołać pełnomocników.
 6. Rektor zatrudnia i zwalnia pracowników dydaktycznych Uczelni i jest w stosunku do nich pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.

§ 20

 1. Prorektorzy podejmują działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Uczelni w zakresie i na zasadach ustalonych zarządzeniem Rektora.
 2. Prorektorzy zarządzają bezpośrednio im podległymi jednostkami Uczelni.
 3. Prorektorzy w ramach posiadanych kompetencji podejmują decyzje w odniesieniu do innych jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.
 4. Prorektorzy sprawują nadzór nad działalnością Instytutów oraz międzyinstytutowych i ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie swoich kompetencji oraz rozpatrują z upoważnienia Rektora odwołania od decyzji dyrektorów, albo kierowników niniejszych jednostek.

§ 21

 1. Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uczelni. Podlegają mu wszystkie jednostki administracji centralnej Uczelni, z wyłączeniem jednostek bezpośrednio podporządkowanych Rektorowi, prorektorom, z-cy kanclerza ds. administracyjnych oraz kwestora.
 2. Kanclerz, poza zakresem określonym w Statucie Uczelni:
  1. uczestniczy w opracowywaniu strategii rozwoju Uczelni, przeprowadza analizy określające ekonomiczne, techniczne i organizacyjne możliwości realizacji strategii,
  2. z upoważnienia Rektora reprezentuje Uczelnię na zewnątrz oraz wobec przedsiębiorców działających na terenie Uczelni i nadzoruje ich działalność z punktu widzenia interesów Uczelni,
  3. organizuje i koordynuje działalność administracji technicznej, informatycznej, inwentaryzacyjnej oraz obronnej Uczelni,
  4. realizuje politykę osobową i płacową Uczelni w stosunku do podległych mu pracowników oraz dba o rozwój zawodowy pracowników administracji, a w szczególności umożliwia im uczestnictwo w szkoleniach,
  5. przestrzega dyscypliny finansów publicznych w zakresie zobowiązań finansowych
  6. i dokonywania wydatków zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami,
  7. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Uczelni w zakresie obsługi procesu dydaktycznego i badawczego przez utrzymanie sprawnej, bezpiecznej i oszczędnej infrastruktury technicznej,
  8. doskonali pracę administracji uczelnianej przez profesjonalizację, racjonalizację struktury organizacyjnej i wykorzystanie informatycznych systemów wspomagających zarządzanie,
  9. uczestniczy w opracowywaniu projektów związanych z rozwojem Uczelni dofinansowywanych ze środków zewnętrznych,
  10. kieruje i przewodniczy pracami Zespołu ds. Obrony oraz przedkłada roczne sprawozdanie Rektorowi ze swojej działalności.

§ 22

 1. Kanclerz podlega wyłącznie Rektorowi i ponosi przed nim odpowiedzialność za skutki podjętych przez siebie decyzji lub złożonych w imieniu Uczelni oświadczeń woli.
 2. Kanclerz współdziała z prorektorami w zakresie zadań wyznaczonych przez Rektora.
 3. W razie okresowej nieobecności kanclerza lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków zastępuje go kwestor, a w przypadku niemożności wykonywania powyższych zadań przez kwestora, obowiązki kanclerza wykonuje z-ca kanclerza ds. administracyjnych.

 

§ 23

Zastępcami kanclerza są:

 1. kwestor podlegający – z racji pełnienia funkcji głównego księgowego – bezpośrednio Rektorowi,
 2. z-ca kanclerza ds. administracyjnych podlegający bezpośrednio Rektorowi.

§ 24

Do obowiązków zastępców kanclerza należy:

 1. nadzór nad planowaniem i realizacją zadań przekazanych przez Rektora i kontrola ich wykonania,
 2. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami,
 3. pełnienie funkcji przełożonego w stosunku do kierowników i pracowników podporządkowanych mu jednostek administracji centralnej i innych jednostek Uczelni,
 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora.

§ 25

 1. Obowiązki i odpowiedzialność kwestora określone zostały w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zm.), w Statucie Uczelni oraz w niniejszym Regulaminie.
 2. Kwestor w szczególności:
  1. bezpośrednio kieruje działalnością podporządkowanych mu jednostek administracyjnych Uczelni w tym Działem Kwestura,
  2. opracowuje zasady (politykę) rachunkowości i nadzoruje prowadzenie rachunkowości,
  3. opracowuje plany rzeczowo-finansowe i monitoruje wykonanie tych planów,
  4. organizuje i przeprowadza kontrolę finansową Uczelni w zakresie kosztów i przychodów, o której mowa w przepisach ustawy o finansach publicznych,
  5. prowadzi gospodarkę finansową Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  6. wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
  7. dokonuje wstępnej, bieżącej i następczej kontroli zgodności operacji gospodarczych
  8. i finansowych, dotyczących wydatków i przychodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami racjonalnego gospodarowania i planem rzeczowo-finansowym,
  9. przeprowadza analizy ekonomiczno-finansowe oraz dokonuje oceny efektywności działań i przedsięwzięć,
  10. opiniuje plany rozwoju Uczelni pod kątem finansowych możliwości ich realizacji,
  11. zapewnia terminowe ściganie należności oraz dochodzenie roszczeń prawnych i spłat należności.

§ 26

Dla realizacji swoich zadań kwestor ma prawo, stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych:

 1. zwracać się do dyrektorów lub kierowników jednostek Uczelni o udzielenie w formie pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również o udostępnienie do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,
 2. wnioskować do Rektora o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez jednostki Uczelni prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

§ 27

 1. Kwestor kieruje pracą podległych mu jednostek i odpowiada za całość pracy Działu Kwestura.
 2. W razie okresowej nieobecności kwestora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków zastępuje go wyznaczony przez kwestora jego zastępca.

§ 28

 1. Do kompetencji z-cy kanclerza ds. administracyjnych należy w szczególności:
  1. organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej i gospodarczej jednostek administracyjnych Uczelni w podlegającym mu pionie,
  2. monitorowanie kierowaną przez siebie działalność w zakresie gospodarki majątkiem pod kątem zgodności z planem rzeczowo-finansowym oraz założonymi planami strategicznymi,
  3. określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Uczelni,
  4. potwierdzanie podczas nieobecności kanclerza własnym podpisem zobowiązań finansowych związanych z bieżącą działalnością Uczelni oraz wydawania dyspozycji
  5. i dokonywania w tym zakresie wydatków związanych z ich realizacją,
  6. jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w jednostkach administracji centralnej, bezpośrednio mu podporządkowanych,
  7. realizowanie polityki osobowej i płacowej w stosunku do podległych mu pracowników,
  8. dbałość o rozwój zawodowy pracowników administracji, a w szczególności umożliwienie im uczestniczenia w szkoleniach,
  9. wnioskowanie o zatrudnianie lub zwalnianie pracowników administracyjnych i obsługi
  10. w jednostkach administracyjnych bezpośrednio mu podległych,
  11. roczne składanie sprawozdania Rektorowi ze swojej działalności,
  12. zastępowanie kanclerza na zasadach, o których mowa w § 22 ust. 3.
 2. Z-ca kanclerza ds. administracyjnych ponosi odpowiedzialność przed Rektorem za swoją działalność.

§ 29

Do podstawowych obowiązków kierowników jednostek Uczelni należy:

 1. organizowanie, kierowanie i usprawnianie pracy podległych pracowników w celu należytego i terminowego wykonywania zadań przewidzianych w zakresach działania poszczególnych jednostek,
 2. opiniowanie kandydatów do pracy w podległych jednostkach, wnioskowanie w sprawie przeszeregowań, nagród lub kar oraz przenoszenia i zwalniania pracowników,
 3. zgłaszanie przełożonym wniosków zmierzających do usprawnienia pracy administracji Uczelni,
 4. bieżące zapoznawanie się z aktami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi Uczelni,
 5. a także wydanymi aktami wewnętrznymi oraz ścisłe ich stosowanie i przestrzeganie
 6. w celu merytorycznego i właściwego realizowania powierzonych im obowiązków,
 7. organizowanie pracy podległych pracowników w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych,
 8. kontrolowanie dyscypliny pracy podległych pracowników,
 9. wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem.

§ 30

 1. Do podstawowych kompetencji kierownika jednostki Uczelni należy podejmowanie decyzji, wydawanie poleceń i wytycznych podległym pracownikom, zgodnie z zakresem działania jednostki.
 2. Kierownikowi jednostki Uczelni przysługują także inne uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów lub zarządzeń wewnętrznych władz Uczelni, związane z pełnieniem funkcji kierownika jednostki organizacyjnej lub administracyjnej.

§ 31

 1. Kierownik jednostki upoważniony jest do zlecania podległym pracownikom doraźnych prac nieprzewidzianych w indywidualnych zakresach czynności.
 2. Kierownik zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania zakresów czynności pracowników oraz w miarę potrzeby – zakresu działania jednostki, poprzez wystąpienie do Rektora o dokonanie zmian w Regulaminie Uczelni.
 3. Kierownik jednostki odpowiedzialny jest za aktualizację centralnej internetowej bazy danych teleadresowych podległych pracowników.

§ 32

 1. Kierownik jednostki administracji lub jego zastępca udostępnia dane liczbowe, informacje statystyczne i inne materiały jawne – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Udostępnienie materiałów tajnych i poufnych podmiotom uprawnionym odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia Rektora, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

ROZDZIAŁ IV

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE – INSTYTUTY

§ 33

Jednostkami organizacyjnymi Uczelni są Instytuty, a w ramach Instytutów zakłady, pracownie i laboratoria, których zadaniem jest tworzenie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.

§ 34

 1. Instytutem kieruje dyrektor, który odpowiada za całokształt prowadzonych przez Instytut spraw.
 2. W celu realizacji określonych zadań, dyrektor Instytutu może powołać zespoły i komisje zadaniowe, które pracują według ustalonego przez siebie harmonogramu i regulaminu prac zatwierdzonych przez dyrektora Instytutu.
 3. Zadania dyrektora Instytutu określa Statut.
 4. Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje Rektor.
 5. Dyrektorowi Instytutu podlega z-ca dyrektora oraz kierownicy instytutowych jednostek organizacyjnych, których zakres kompetencji ustala dyrektor Instytutu.
 6. Dyrektorowi Instytutu podlegają pracownicy administracji Instytutu, tj. Sekretariatu Instytutu
 7. i Biura Spraw Studenckich, na czele których stoi koordynator ds. administracji, a których zakres kompetencji określa niniejszy regulamin i dyrektor Instytutu.
 8. W Instytucie działa rada Instytutu, która jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Instytutu.
 9. Regulamin działania rady Instytutu ustala dyrektor Instytutu, a zatwierdza Rektor.

§ 35

 1. Instytutową jednostką organizacyjną jest zakład, pracownia, laboratorium lub zespół badawczy, którym kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora na wniosek dyrektora Instytutu.
 2. Zadania i zakres działania oraz strukturę organizacyjną Instytutu, a w tym zadania i obowiązki kierowników i pracowników Instytutu określa Statut oraz regulamin Instytutu uchwalony przez Senat na wniosek Rektora lub dyrektora Instytutu.

§ 36

W Uczelni działają następujące jednostki organizacyjne:

 1. Instytut Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego,
 2. Instytut Ekonomiczny,
 3. Instytut Humanistyczny,
 4. Instytut Techniczny.

 

ROZDZIAŁ V

MIĘDZYINSTYTUTOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UCZELNI

§ 37

 1. Międzyinstytutowymi jednostkami organizacyjnymi są studia, których zadaniem jest tworzenie warunków do prowadzenia wyspecjalizowanej działalności dydaktycznej na rzecz Instytutów.
 2. Studium kieruje kierownik, który odpowiada przed organami Uczelni za całokształt prowadzonych przez Studium spraw.
 3. Zakres działania kierownika Studium określa właściwy do spraw międzyinstytutowych jednostek organizacyjnych prorektor.
 4. Nadzór nad działalnością Studium sprawuje Rektor oraz prorektorzy w zakresie ustalonym regulaminem i zarządzeniem Rektora.
 5. Szczegółowy zakres zadań, obowiązki kierownika oraz zasady funkcjonowania Studium określa Statut oraz regulamin tej jednostki uchwalony przez Senat na wniosek Rektora lub kierownika niniejszej jednostki.

§ 38

W Uczelni działają następujące międzyinstytutowe jednostki organizacyjne:

 1. Studium Informatyki,
 2. Studium Języków Obcych,
 3. Studium Wychowania Fizycznego (wraz z Uczelnianym Klubem Sportowym).

 

ROZDZIAŁ VI

OGÓLNOUCZELNIANE JEDNOSTKI OGRANIZACYJNE UCZELNI

§ 39

Ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi są centra, zakłady i ośrodki, których zadaniem jest tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w Uczelni oraz działalności w zakresie wydawniczym, wytwórczym, handlowym lub usługowym na rzecz Uczelni.

§ 40

 1. Ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną kieruje dyrektor/kierownik, powoływany
  i odwoływany przez Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu.

 2. Dyrektorem/kierownikiem może być osoba zatrudniona w Uczelni, posiadająca stopień naukowy lub tytuł naukowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach posiadająca tytuł zawodowy.

 3. Dyrektor/kierownik ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej odpowiada przed organami Uczelni za całokształt prowadzonych spraw.

 4. Szczegółowy zakres zadań, obowiązki dyrektora/kierownika oraz zasady funkcjonowania  ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej określa Statut oraz regulamin tej jednostki uchwalony przez Senat na wniosek Rektora.

§ 41

W Uczelni działają następujące ogólnouczelniane jednostki organizacyjny:

 1. Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych,

 2. Akademickie Centrum Sportu i Turystyki,

 3. Akademickie Centrum Kultury,

 4. Biblioteka Główna Uczelni (wraz z Archiwum Uczelni),

 5. Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Rogach.

 

ROZDZIAŁ VII

JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ I ADNMINISTRACJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

§ 42

 1. W Uczelni mogą być tworzone następujące jednostki administracyjne lub samodzielne stanowiska pracy:

 1. działy,

 2. sekcje,

 3. biura,

 4. domy studenta/profesorskie,

 5. pełnomocnicy,

 6. samodzielne stanowiska pracy,

 7. sekretariaty/kancelarie/rektorat,

 8. zespoły,

 1. Rektor zatwierdza strukturę wewnętrzną jednostki administracyjnej.

§ 43

 1. Podstawową jednostką administracyjną jest dział, który zajmuje się określoną problematyką
  i działalnością administracyjną w sposób kompleksowy.

 2. Działem kieruje kierownik. W dziale może być powołany zastępca kierownika.

 3. Sekcja jest komórką administracyjną składająca się przynajmniej z dwóch osób, realizującą jednolite zadania merytoryczne.

 4. Sekcja może być tworzona w ramach działu lub jako odrębna jednostka organizacyjna.

 5. Biuro jest komórką administracyjną realizującą jednolite zadania merytoryczne.

 6. Biuro może być tworzone w ramach działu lub jako odrębna jednostka administracyjna.

 7. Podstawową jednostką administracyjną świadczącą usługi noclegowe dla studentów lub nauczycieli akademickich są domy studenckie lub profesorskie, którymi kierują kierownicy.

 8. Sekretariat/kancelaria/rektorat może być jednoosobową jednostką organizacyjną, realizującą zadania określone przez władze Uczelni.

 9. Stanowiska pracy o zbliżonym zakresie i rodzaju zadań mogą być łączone w zespoły, którymi kierują koordynatorzy.

 10. Samodzielne stanowisko tworzy się w przypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki, niewymagającej powołania większej komórki.

§ 44

Wewnętrzna organizacja jednostki administracyjnej zawiera:

 1. zakres działania określony w regulaminie organizacyjnym,

 2. wykaz stanowisk służbowych,

 3. zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierownika,

 4. zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.

§ 45

 1. W skład administracji centralnej Uczelni wchodzą następujące jednostki administracyjne:

 1. Dział Administracyjny,

 1. Sekcja Remontowo-Gospodarcza,

 1. Dział Informatyczny,

 2. Dział Kształcenia,

 3. Dział Kwestura,

 1. Sekcja Księgowości,

 2. Sekcja Płac.

 1. Dział Nauki i Wydawnictw,

 2. Dział Organizacyjno-Prawny i Kadr,

 1. Kancelaria Ogólna.

 1. Dział Promocji i Informacji,

 1. Biuro Karier.

 1. Dział Techniczny,

 2. Dom Studenta „DESANT”,

 3. Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia,

 4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

 1. Kancelaria Informacji Niejawnych.

 1. Pełnomocnik ds. Projektów Miękkich,

 2. Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych,

 3. Pełnomocnik ds. Współpracy z Zagranicą,

 4. Rektorat,

 5. Samodzielne Stanowisko ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej,

 6. Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych,

 7. Zespół ds. Inwentaryzacji,

 8. Zespół ds. Obrony,

 9. Zespół ds. Technicznych.

 1. W skład administracji Instytutów wchodzą następujące jednostki administracyjne:

 1. Sekretariat Instytutu Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego,

 2. Sekretariat Instytutu Ekonomicznego,

 3. Sekretariat Instytutu Humanistycznego,

 4. Sekretariat Instytutu Technicznego,

 5. Biuro Spraw Studenckich Instytutu Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego,

 6. Biuro Spraw Studenckich Instytutu Ekonomicznego

 7. Biuro Spraw Studenckich Instytutu Humanistycznego,

 8. Biuro Spraw Studenckich Instytutu Technicznego.

 1. Szczegółowy zakres działania jednostek administracyjnych określają kolejne rozdziały niniejszego  Regulaminu.

 

§ 46

Schemat organizacyjny Uczelni wraz z podziałem na jednostki organizacyjne i administracyjne przyporządkowane do poszczególnych pionów, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ VIII

JEDNOSTKI UCZELNI PODPORZĄDKOWANE  REKTOROWI

§ 47

 1. Rektorowi podlegają bezpośrednio następujące jednostki organizacyjne:

 1. Instytut Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego,

 2. Instytut Ekonomiczny,

 3. Instytut Humanistyczny,

 4. Instytut Techniczny.

 1. Rektorowi podlegają bezpośrednio następujące ogólnouczelniane jednostki organizacyjne:

 1. Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych.

 1. Rektorowi podlegają bezpośrednio następujące jednostki administracyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

 1. Dział Nauki i Wydawnictw,

 2. Dział Organizacyjno-Prawny i Kadr,

 3. Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia,

 4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

 5. Pełnomocnik ds. Współpracy z Zagranicą,

 6. Samodzielne Stanowisko ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej,

 7. Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych,

 8. Rektorat.

§ 48

 1. Rektor w Instytutach wykonuje swoje zadania za pośrednictwem powoływanych na okres kadencji organów Uczelni, dyrektorów Instytutów.

 2. Dyrektor Instytutu, działając z upoważnienia Rektora i na podstawie Statutu Uczelni oraz niniejszego Regulaminu, reprezentuje Instytut, organizacje i nadzoruje pracę Instytutu oraz jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Instytucie.   

§ 49

Do zakresu podstawowych zadań Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych należy:

 1. integracja działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami europejskimi poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych i ekonomicznych nad kulturą, historią, językiem oraz współczesnymi kierunkami rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego krajów europejskich,

 2. prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych,

 3. współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, dydaktyki i kultury,

 4. inicjowanie i koordynowanie udziału uczelni i innych jednostek naukowych
  w międzynarodowych programach badawczych,

 5. wspieranie mobilności pracowników naukowych uczelni,

 6. organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wykładów, kursów specjalistycznych
  i szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane,

 7. inicjowanie i współudział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych,

 8. prowadzenie specjalistycznych zajęć dydaktycznych dla studentów,

 9. pozyskiwanie środków na finansowanie badań realizowanych w ramach Centrum,

 10. prowadzenie usług eksperckich oraz doradztwa,

 11. prowadzenie działalności promocyjnej poprzez:

 1. działalność medialną,

 2. działalność wydawniczą,

 3. portal internetowy.

§ 50

 1. Do zakresu podstawowych zadań Działu Nauki i Wydawnictw w sprawach związanych z nauką należy w szczególności:

 1. organizacja i koordynacja działalności naukowo-dydaktycznej Uczelni,

 2. współpraca Uczelni z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

 3. obsługa administracyjna promocji kadry naukowej (przewody doktorskie, habilitacje),

 4. tworzenie elektronicznej bazy danych na temat dorobku pracowników macierzystej Uczelni oraz aktualizowanie i udostępnianie informacji o niej,

 5. przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków i umów o krajowe stypendia Fundacji
  na Rzecz Nauki Polskiej oraz wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, nagrodę Prezesa Rady Ministrów
  oraz nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne, a także niezbędna w tym zakresie obsługa administracyjna,

 6. przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków i umów o stypendia naukowe pracowników Uczelni z innych źródeł niż te, o których mowa w pkt 4, a także niezbędna w tym zakresie obsługa administracyjna,

 7. rekrutacja na studia doktoranckie,

 8. obsługa administracyjna badań zleconych przez kontrahentów,

 9. nadzór nad przestrzeganiem zasad organizacji konferencji naukowych.

 1. Do zakresu pozostałych zadań Działu Nauki i Wydawnictw w spraw związanych
  z wydawnictwem należy w szczególności:

 1. merytoryczna i administracyjna obsługa marki „Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim”,

 2. przejmowanie materiałów składających się na publikację wraz z jej dokumentacją,

 3. opracowywanie, przygotowywanie do druku i wydawanie prac naukowych, popularnonaukowych i metodycznych,

 4. zlecanie i odbieranie usług zewnętrznych koniecznych dla realizacji technicznej fazy procesu wydawniczego,

 5. wydawanie materiałów reklamowych Uczelni,

 6. popularyzacja Uczelni w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej,

 7. archiwizowanie dokumentacji wydawniczej (np.: recenzje, umowy wydawnicze, karty publikacji),

 8. administrowanie platformą internetową wydawnictwa,

 9. sporządzanie sprawozdań z wykonania planów i z działalności wydawniczej,

 10. wykonywanie innych czynności administracyjnych, związanych z właściwym funkcjonowaniem Wydawnictwa.

§ 51

 1. Do zakresu podstawowych zadań Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr należy
  w szczególności współudział w organizacji i zarządzaniu Uczelnią, w tym:

 1. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, zarządzeń wewnętrznych oraz umów związanych z funkcjonowaniem Uczelni na potrzeby jednostek organizacyjnych
  i administracyjnych Uczelni,

 2. przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych we współdziałaniu
  z właściwymi jednostkami organizacyjnymi i jednostkami administracyjnymi Uczelni
  w tym regulaminów,

 3. prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych,

 4. gromadzenie aktów normatywnych, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z działalnością Uczelni,

 5. opracowywanie na żądanie Rektora materiałów analitycznych dotyczących organizacji Uczelni,

 6. analiza skarg i wniosków,

 7. organizacja wyborów przedstawicieli pracowników do organów Uczelni,

 8. prowadzenie kancelarii głównej i czuwanie nad prawidłowym obiegiem korespondencji,

 9. opiniowanie treści pieczątek stosowanych w Uczelni i prowadzenie ich rejestru,

 10. opracowanie projektów zakresów obowiązków dla kierowników jednostek organizacyjnych administracji,

 11. wykonywanie innych zadań związanych z zakresem działania,

 12. współpraca z radcą prawnym.

 1. Dział Organizacyjno-Prawny i Kadr uprawniony jest do dokonywania kontroli wewnętrznej,
  a w tym w szczególności:

 1. przeprowadzanie planowanych i doraźnie zlecanych kontroli w zakresie ustalonej problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania:

 1. obowiązujących aktów normatywnych,

 2. obrotu składnikami majątkowymi,

 3. ochrony i zabezpieczenia mienia,

 4. celowości, legalności i gospodarności działania.

 1. ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu kontrolowanej jednostki, ustalanie osób odpowiedzialnych za powstawanie tych nieprawidłowości oraz wskazywanie sposobów i środków umożliwiających likwidację ujawnionych nieprawidłowości,

 2. opracowywanie materiału pokontrolnego wraz z wnioskami,

 3. przyjmowanie składanych przez jednostki kontrolowane informacji o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych bądź innych działaniach zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

 4. przeprowadzenie kontroli sprawdzających sposób realizacji wniosków pokontrolnych,

 5. opracowywanie odpowiednich informacji oraz bezzwłoczne sygnalizowanie kierownictwu uczelni stwierdzonych naruszeń, zaniedbań i nieprawidłowości, nadużyć lub innych uchybień.

 1. Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr zobowiązany jest do prowadzenia spraw osobowych pracowników Uczelni, a w tym w szczególności:

 1. administracyjne prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, zwalnianiem, zaszeregowaniem, awansowaniem oraz nagradzaniem i karaniem pracowników,
  w odniesieniu do wszystkich grup pracowników, zgodnie z kodeksem pracy i ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,

 2. załatwianie wszelkich formalności dokumentowych związanych z zatrudnieniem
  na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło),

 3. prowadzenie akt osobowych oraz ewidencja zatrudnionych pracowników, emerytów i rencistów,

 4. ewidencja czasu pracy pracowników (urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe, macierzyńskie, wychowawcze, delegacje, itp.),

 5. ewidencja zwolnień lekarskich wszystkich pracowników; kierowanie na badania lekarskie,

 6. organizowanie i nadzór okresowych badań lekarskich pracowników Uczelni,

 7. prowadzenie rekrutacji pracowników,

 8. sporządzanie sprawozdań dla Kwestury, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, GUS i Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie zatrudnienia,

 9. sporządzanie analiz, wykazów, zestawień z zakresu spraw kadrowych dla potrzeb innych jednostek Uczelni,

 10. przygotowywanie projektów aktów normatywnych z zakresu spraw osobowych
  we współpracy z radcą prawnym,

 11. wystawianie i prolongowanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników oraz legitymacji PKP, jak również prowadzenie obowiązującej w tym zakresie ewidencji,

 12. sporządzanie i kompletowanie wniosków o nadanie medali, orderów i odznaczeń oraz nagród ministerialnych w tym zakresie,

 13. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników administracyjnych w różnych formach kształcenia,

 14. prowadzenie ewidencji pracowników dla potrzeb Wojskowej Komisji Uzupełnień zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,

 15. obsługa administracyjna Funduszu socjalnego,

 16. współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie:

 1. zgłoszenia, wyrejestrowania oraz aktualizacji danych osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

 2. zawieranych umów cywilno-prawnych,

 3. dokumentacji związanej z ustaleniem kapitału początkowego.

 1. przygotowywanie i sporządzanie wniosków emerytalno – rentowych,

 2. współpraca z Powiatowym Urzędem pracy w zakresie staży absolwenckich i  prac interwencyjnych,

 3. współpraca z Inspektorem BHP w zakresie aktualizacji bazy danych zwolnionych
  i zatrudnionych pracowników,

 4. współpraca z innymi jednostkami administracyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie wyżej określonym,

 5. wykonywanie innych zadań związanych z zakresem działania.

 1. Dział Organizacyjno-Prawny i Kadr prowadzi kancelarię ogólną Uczelni, do zadań której należy w szczególności:

 1. przyjmowanie wszystkich wpływów:

 1. odebranych z urzędów pocztowych,

 2.  dostarczonych przez poszczególne jednostki organizacyjne i administracyjne,

 3. złożonych przez interesantów oraz wykonywanie wszystkie czynności związanych z wysyłką korespondencji.

 1. odbieranie przesyłek pocztowych, za wyjątkiem przesyłek pieniężnych i przekazów wartościowych, z urzędów pocztowych odbiera upoważniony pracownik kancelarii ogólnej lub upoważniony kierowca, który:

 1. sprawdza wykaz odebranych przesyłek poleconych i ekspresowych,

 2. sprawdza, czy przesyłki pocztowe nie są uszkodzone,

 3. w razie stwierdzenia uszkodzenia żąda od pracowników urzędu pocztowego sporządzenia protokołu bądź adnotacji o uszkodzeniu przesyłki.

 1. prowadzenie dziennika podawczego,

 2. prowadzenie wykazu przekazywanej poczty do jednostek organizacyjnych Uczelni, zlokalizowanych poza budynkiem rektoratu,

 3. prowadzenie rejestru paczek,

 4.  prowadzenie pocztowej książki nadawczej,

 5. przyjmowanie i otwieranie przesyłek pocztowych, za wyjątkiem:

 1. przesyłek tajnych i poufnych które odbierają tylko osoby do tego upoważnione,

 2.  przesyłek jednostek nadrzędnych kierowanych bezpośrednio do Rektora, prorektorów, kanclerza, z-cy kanclerza ds. administracyjnych, kwestora, dyrektorów i kierowników jednostek administracyjnych i organizacyjnych Uczelni,

 3.  przesyłek kierowanych do jednostek administracyjnych i organizacyjnych mieszczących się poza budynkiem rektoratu,

 4.  przesyłek kierowanych do organizacji pracowniczych i studenckich,

 5.  przesyłek adresowanych imiennie,

 6.  niewłaściwie skierowanych, które należy zwracać do urzędu pocztowego,
  w przypadku przesyłek poleconych i ekspresowych – za pokwitowaniem.

 1. w ramach otwierania i wyjmowania zawartości przesyłki pracownik kancelarii ogólnej sprawdza czy:

 1. nie zawiera ona pisma mylnie skierowanego,

 2. do pisma dołączona została podana w nim liczba załączników. Jeżeli przesyłka została mylnie skierowana, należy skierować ją do właściwego adresata. Brak załączników odnotowuje się na danym piśmie.

 1. odciskanie na każdym piśmie wpływającym pieczątki potwierdzającej datę wpływu – jeżeli doręcza się wpływ bez otwierania koperty, pieczątkę wpływu należy odcisnąć na kopercie.

 2. wpisywanie w treści pieczątki daty wpływu symboli jednostki administracyjnej lub organizacyjnej Uczelni, której wpływ zostaje przydzielony do załatwienia, datę wpływu, liczbę załączników oraz podpis pracownika kancelarii – pieczątki wpływu nie umieszcza się na pismach nie wymagających załatwienia, np. załączniki, czasopisma, druki,

 3.  dołączanie kopert winno być stosowane do następujących wpływów:

 1. pism procesowych,

 2.  pism dotyczących spraw, dla załatwienia których obowiązują wymagane terminy – decyduje tu data stempla pocztowego,

 3.  pism, w których brak oznaczenia adresata.

 1. rozdzielanie do poszczególnych jednostek administracyjnych i organizacyjnych Uczelni przyjętych i zaewidencjonowanych wpływów,

 2.  doręczanie adresatom za pokwitowaniem w rejestrze paczek, przesyłek pocztowych (paczek) dostarczonych przez pracownika urzędu pocztowego,

 3. podawanie numeru konta Uczelni w przypadku otrzymania z Urzędu pocztowego awiza
  o przekazach wartościowych,

 4. doręczanie wpływów wewnętrznych, w przypadku gdy nadawcą i odbiorcą jest jednostka administracyjna lub organizacyjna Uczelni na tych samych zasadach rejestracji,
  co pozostałe przesyłki pocztowe.

§ 51a

 1. Do zakresu podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia w zakresie zapewniania jakości kształcenia należy w szczególności nadzorowanie
  i koordynowanie procesu:

 1. podnoszenia poziomu kształcenia studentów,

 2. podnoszenia rangi pracy dydaktycznej oraz inicjowanie działań zmierzających
  do samodoskonalenie i samokształcenie nauczycieli akademickich,

 3. opracowywania procedur zapewniania jakości kształcenia,

 4. powiązania planów studiów i programów kształcenia z zapotrzebowaniem lokalnego
  i regionalnego rynku pracy,

 5. podejmowania działań podnoszących atrakcyjność i konkurencyjność Uczelni wobec innych szkół wyższych.

 1. Zadania, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia realizuje przy pomocy Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz instytutowych zespołów ds. jakości kształcenia.

§ 52

 1. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych koordynuje, planuje, organizuje i realizuje zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych.

 2. Do podstawowych zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych, osoby zatrudnionej
  na stanowisku Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. organizowanie i nadzorowanie ochrony informacji niejawnych w Uczelni, prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających, prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

 2. współpraca z komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 1. Zadania, o których mowa w ust. 2, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych realizuje przy pomocy:

 1. wyodrębnionej organizacyjnie Kancelarii Informacji Niejawnych,

 2. Administratora Systemu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,

 3. Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

 1. Kancelaria Informacji Niejawnych, o której mowa w ust. 3 obsługiwana jest przez kierownika Kancelarii Informacji Niejawnych odpowiedzialnego za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobą. W Kancelarii przetwarzane są dokumenty
  o klauzuli „zastrzeżone”.

 2. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie, o których mowa  w ust. 2 współpracuje z Zespołem ds. Obrony, kierowanym przez kanclerza Uczelni.

§ 53

 1. Do zakresu podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Pełnomocnika
  ds. Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:

 1. koordynacja i obsługa różnych form współpracy międzynarodowej Uczelni dotyczących realizacji umów międzynarodowych, współpracy naukowej i dydaktycznej pracowników, obsługi gości zagranicznych Uczelni,

 2. negocjowanie i przygotowywanie umów w porozumieniu z Działem Organizacyjno-Prawnym i Kadr o współpracy Uczelni z uczelniami i instytucjami badawczymi
  za granicą,

 3. przekazywanie zaakceptowanych umów, o których mowa w pkt 2, do archiwum Działu Organizacyjno-Prawnego  i Kadr,

 4. współpraca zagraniczna, w tym wymiana kadry dydaktycznej i studentów, w ramach programu Erasmus,

 5. informowanie w formie „Komunikatów pełnomocnika ds. współpracy z zagranicą” społeczności akademickiej o swojej działalności,

 1. Zadania, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik ds. Współpracy z Zagranicą realizuje
  przy pomocy koordynatorów i pracownika administracji Uczelni odpowiedzialnego
  za współpracę zagraniczną, w tym wymianę kadry dydaktycznej i studentów w ramach programu Erasmus.

§ 54

            Do zakresu podstawowych zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku ds. BHP
i Ochrony Przeciwpożarowej należy w szczególności wykonywanie zadań, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109 poz. 704 ze zm.), w tym:

 1. udział w szkoleniu pracowników i studentów Uczelni z zakresu BHP i ochrony ppoż.,

 2. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przekazywanych obiektów budowlanych lub ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy względnie urządzenia mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

 3. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji pomieszczeń, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

 4. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,

 5. informowanie Rektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania,

 6. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachowania wymagań ergonomii zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych
  i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracownikom i studentom oraz poprawę warunków pracy,

 7. wykonywanie innych zadań związanych z zakresem działania.

§ 55

Do zakresu podstawowych zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku
ds. Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 1. zapewnienie obsługi formalno-prawnej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na wniosek jednostek organizacyjnych Uczelni,

 2. konsultacje w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych lub współfinansowanych z funduszy i programów Unii Europejskiej,

 3. udostępnianie aktualnych aktów prawnych, obowiązujących wzorów i druków w zakresie zamówień publicznych,

 4. opracowywanie i aktualizowanie przepisów wewnętrznych Uczelni dotyczących zamówień publicznych,

 5. inicjowanie zamówień publicznych wspólnych dla wszystkich jednostek organizacyjnych na podstawie zgłoszonych planów, składanych wniosków i aktualnych potrzeb Uczelni,

 6. przesyłanie i publikacje wymaganych ogłoszeń,

 7. wnioskowanie o wydanie stosownych decyzji administracyjnych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

 8. obligatoryjny udział w postępowaniu protestacyjnym, odwoławczym i skargowym,

 9. prowadzenie Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych Uczelni oraz przechowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

 10. przedkładanie na wniosek władz Uczelni informacji dotyczących funkcjonowania systemu zamówień publicznych,

 11. inspirowanie szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

§ 56

 1. Do podstawowych zadań Rektoratu należy:

 1. obsługa Rektora, prorektora ds. organizacji i rozwoju, prorektora ds. studenckich
  oraz kanclerza Uczelni,

 2. koordynowanie wszystkich działań pozostających w gestii Rektora, prorektorów oraz kanclerza Uczelni,

 3. prowadzenie spraw prezydialnych Rektora, prorektorów oraz kanclerza Uczelni,

 4. wykonywanie prac bieżąco zleconych przez Rektora, prorektorów oraz kanclerza Uczelni,

 5. zbieranie potrzebnych informacji, przekazywanie decyzji i poleceń Rektora, prorektorów lub kanclerza Uczelni zainteresowanym osobom lub jednostkom Uczelni,

 6. gromadzenie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do bieżącego zarządzania Uczelnią
  oraz załatwianie interesantów.

 1. W szczególności do zadań Rektoratu należy:

 1. prowadzenie terminarza Rektora, prorektorów i kanclerza Uczelni,

 2. przyjmowanie i ewidencja korespondencji wpływającej do Rektora, prorektorów oraz kanclerza Uczelni,

 3. ewidencja i prowadzenie korespondencji odręcznej Rektora, prorektorów oraz kanclerza Uczelni,

 4. przekazywanie decyzji i poleceń Rektora, prorektorów oraz kanclerza Uczelni
  do wykonania właściwym osobom bądź jednostkom Uczelni,

 5. redagowanie pism służbowych,

 6. organizowanie spotkań i innych kontaktów związanych z pełnieniem przez Rektora
  lub prorektorów i kanclerza Uczelni funkcji reprezentacyjnych, m.in. obsługa gospodarcza narad, zebrań oraz uroczystości organizowanych przez Uczelnię,

 7. udzielanie niezbędnych informacji pracownikom Uczelni i innym zainteresowanym,

 8. pełna obsługa sekretarska Senatu i Konwentu Uczelni, a w tym:

 1. przygotowywanie projektów porządku obrad oraz organizacja posiedzeń,

 2. kompletowanie dokumentów pod obrady Senatu i Konwentu Uczelni,

 3. protokołowanie obrad i pisanie protokołów,

 4. przygotowywanie korespondencji związanej z kierowaniem Uchwał Senatu
  i Konwentu do realizacji,

 5. obsługa komisji powoływanych przez Senat lub Konwent Uczelni.

 1. wydawanie i ewidencjonowanie delegacji krajowych w celach naukowych
  i administracyjnych pracownikom Uczelni,

 2. organizacja pracy kierowców osobowych pojazdów samochodowych Rektora, prorektorów i kanclerza Uczelni,

 3. nadzór nad eksploatacją osobowych pojazdów samochodowych Uczelni.

 4. koordynowanie spraw konferencji, zjazdów, posiedzeń i uroczystości organizowanych przez Rektora, prorektorów lub kanclerza Uczelni,

 5. ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji niezbędnej do zarządzania Uczelnią,

 6. przygotowanie sprawozdania z działalności Rektora we współpracy z Działem Kształcenia oraz sprawozdania kanclerza,

 7. prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

 

ROZDZIAŁ IX

JEDNOSTKI UCZELNI PODPORZĄDKOWANE
PROREKTOROWI DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU

§ 57

 1. Prorektorowi ds. organizacji i rozwoju podlegają bezpośrednio następujące międzyinstytutowe jednostki organizacyjne:

 1. Studium Informatyki,

 2. Studium Języków Obcych,

 3. Studium Wychowania Fizycznego,

 1. Prorektorowi ds. organizacji i rozwoju podlegają bezpośrednio następujące ogólnouczelniane jednostki organizacyjne:

 1. Akademickie Centrum Sportu i Turystyki (wraz z Uczelniany Klubem Sportowym),

 2. Biblioteka Główna (wraz z archiwum zakładowym),

 3. Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Rogach.

 1. Prorektorowi ds. organizacji i rozwoju podlegają następujące samodzielne stanowiska pracy:

 1. Pełnomocnik ds. Projektów Miękkich.

§ 58

 1. Rektor w międzyinstytutowych jednostkach organizacyjnych wykonuje swoje zadania
  za pośrednictwem powoływanych na okres kadencji organów Uczelni, kierowników Studiów.

 2. Kierownik Studium, działając z upoważnienia Rektora i na podstawie Statutu Uczelni oraz niniejszego Regulaminu, reprezentuje Studium, organizacje i nadzoruje pracę Studium oraz jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Studium.

 3. Na podstawie aktu wewnętrznego o podziale kompetencji wydanego przez Rektora Uczelni, nadzór oraz zadania Rektora w międzyinstytutowych jednostkach organizacyjnych Uczelni wykonuje prorektor ds. organizacji i rozwoju.

§ 59

Do zakresu podstawowych zadań Akademickiego Centrum Sportu i Turystyki należy koordynacja działań i inicjatyw mających na celu poprawę warunków uprawiania sportu i rekreacji
w Uczelni w szczególności:

 1. rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim,

 2. wspieranie uzdolnionej sportowo młodzieży szkolnej i podejmowanie starań by rozwijała swoje sportowe i naukowe pasje w Uczelni,

 3. działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

 4. przeciwdziałanie poprzez sport, rekreację i turystykę patologiom społecznym,
  w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku akademickiemu,

 5. prowadzenie spraw Uczelnianego Klubu Sportowego,  

 6. organizowanie treningów sportowych dla studentów i pracowników Uczelni oraz osób zewnętrznych w oparciu o zaakceptowaną przez Retora kalkulację kosztów,

 7. wyłanianie i tworzenie reprezentacji sportowych Uczelni i sekcji sportowych Uczelni,

 8. organizowanie udziałów reprezentacji sportowych Uczelni w systemie sportowej rywalizacji akademickiej w Polsce i zagranicą,

 9. organizowanie współpracy ze wszystkimi jednostkami i podmiotami na Uczelni dotyczącej rozwoju sportu, rekreacji i turystyki; w szczególności ze Studium Wychowania Fizycznego oraz Samorządem Studentów,

 10. współpraca z krajowymi i zagranicznymi związkami i organizacjami sportowymi
  i turystycznymi,

 11. monitorowanie sportowych wyników studentów Uczelni,

 12. monitorowanie systemu sportowych rozgrywek młodzieży szkół średnich,

 13. pomoc w podjęciu studiów w Uczelni uzdolnionej sportowo młodzieży,

 14. organizowanie i prowadzenie szkoleń i konferencji w zakresie sportu, rekreacji
  i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem udziału własnej kadry trenerskiej
  i szkoleniowej,

 15. obsługę zespołów sportowych Uczelni w krajowych ligach państwowych i związkowych,

 16. aplikowanie o środki przeznaczone na sport, rekreację i turystykę, ze szczególnym uwzględnieniem programów ramowych i strukturalnych UE,

 17. aplikowanie i organizacja zawodów sportowych w systemie sportowej rywalizacji akademickiej w Polsce i zagranicą,

 18. udział w konferencjach, szkoleniach i panelach dyskusyjnych tematycznie związanych
  ze sportem, rekreacją i turystyką w szkołach wyższych w kraju i zagranicą,

 19. aktywizacja i integracja społeczności akademickiej poprzez sport, rekreację i turystykę,

 20. przygotowywanie sprawozdań zawierających sportowe wyniki Uczelni,

 21. przygotowywanie opracowań dotyczących kierunków rozwoju sportu, rekreacji
  i turystyki w Uczelni,

 22. przygotowywanie sprawozdań rocznych, okresowych i innych dotyczących sportu, rekreacji i turystyki w Uczelni,

 23. promocja Uczelni poprzez sport, rekreację i turystykę.

§ 60

 1. Do zakresu podstawowych zadań Biblioteki Głównej Uczelni należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

 2. obsługa użytkowników, a w tym przede wszystkim udostępnianie zbiorów
  oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

 3. prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej,

 4. realizowanie potrzeb nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych,

 5. prowadzenie i koordynowanie prac badawczych, badawczo-rozwojowych w zakresie bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i dziedzin pokrewnych, a także obsługiwanie dziedzin gospodarki narodowej i życia społecznego.

 1. Biblioteka Główna Uczelni prowadzi Archiwum Uczelni, poprzez które realizuje następujące zadania:

 1. prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

 2. współpraca z jednostkami Uczelni w zakresie prawidłowego postępowania
  z dokumentacją archiwalną i przygotowanie je do przekazania do archiwum, a następnie przejmowanie dokumentacji z jednostek Uczelni i prowadzenie ewidencji,

 3. przechowywanie materiałów archiwalnych, dokonywanie przeglądu stanu akt oraz przeprowadzanie ich konserwacji, a następnie je zabezpieczanie,

 4. udostępnianie materiałów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 5. brakowanie dokumentacji archiwalnej.

§ 61

 1. Do zakresu podstawowych zadań Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Rogach należy
  w szczególności:

 1. inicjowanie, podejmowanie i koordynacja realizacji programów badawczych,

 2. pozyskiwanie środków finansowych na realizację programów badawczych poprzez opracowanie wniosków, ich aplikowanie i rozliczenie,

 3. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki poprzez organizowanie konferencji
  i seminariów,

 4. podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych poprzez tworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych, lokalnych, opracowań studialnych
  i świadczenia usług badawczych,

 5. tworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych dla nauczycieli akademickich,

 6. tworzenie warunków kształcenia studentów w ramach prowadzonych kierunków
  i specjalności, w tym praktyk, oraz kształcenia kadr.

 1. Ośrodek Naukowo-Dydaktycznych w Rogach może wykonywać inne zadania związane
  z zakresem działania zgodnie z obowiązującymi przepisami i Statutem Uczelni.

§ 62

 1. Do zakresu podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Pełnomocnika
  ds. Projektów Miękkich należy w szczególności:

 1. wspomaganie wszelkich działań związanych z wystąpieniami pracowników/jednostek Uczelni o przyznanie dotacji, subwencji oraz grantów ze środków zagranicznych, europejskich i krajowych w ramach kategorii tzw. „środków miękkich”, nieinwestycyjnych mających na celu inwestycje w człowieka, w jego wiedzę, kwalifikacje i umiejętności oraz wspomaganie działań związanych z wystąpieniami o granty międzynarodowe,

 2. przeprowadzanie szkoleń z zakresu przygotowywania wniosków projektowych
  z dofinansowaniem unijnym,

 3. koordynowanie spraw związanych z przyznawaniem i wydatkowaniem dotacji na ww. typy projektów i wniosków,

 4. współorganizowanie z odpowiednimi instytucjami warsztatów z zakresu specyfiki aplikowania o środki z programów unijnych,

 5. prowadzenie bazy danych uczelnianych zespołów badawczych,

 6. przygotowywanie zbiorczych sprawozdań z zakresu pracy instytutowych koordynatorów ds. projektów miękkich,

 7. koordynowanie we współpracy z kwestorem sprawozdawczości z wykorzystania ww. środków,

 8. wspomaganie działań w zakresie przygotowywania wniosków projektowych, oceny kwalifikowalności wydatków w projektach,

 9. wspieranie działań związanych z wystąpieniami do Komisji Europejskiej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz innych instytucji zagranicznych o przyznanie grantów
  na projekty współfinansowane z zagranicznych środków finansowych, przygotowane merytorycznie przez jednostki Uczelni,

 10. wspieranie działań związanych z przedkładaniem wniosków do ministerstwa
  o finansowanie:

 1. projektów międzynarodowych współfinansowanych,

 2. przygotowania wniosków projektowych do programów badawczych UE,

 3. prac zwiększających uczestnictwo jednostek Uczelni w programach międzynarodowych,

 1. współpraca z odpowiednimi departamentami i dyrektoriatami generalnymi Komisji Europejskiej oraz innymi instytucjami zagranicznymi przydzielającymi granty, Krajowym Punktem Kontaktowym i regionalnymi punktami kontaktowymi, a także z ministerstwa oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji;

 2. gromadzenie informacji o wszystkich wysyłanych wnioskach o dofinansowanie projektów badawczych i edukacyjnych w ramach programów międzynarodowych
  i prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach,

 3. rozsyłanie informacji drogą elektroniczną i drogą tradycyjną (listy skierowane
  do dyrektorów Instytutów) o ogłoszonych konkursach w ramach różnych programów badawczych i edukacyjnych,

 4. bieżąca obsługa spraw związanych z ww. działaniami.

 1. Zadania, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik ds. Projektów Miękkich realizuje przy pomocy Instytutowych Koordynatorów ds. Projektów Miękkich, którzy za powierzone zadania odpowiadają bezpośrednio przed Rektorem Uczelni.

 

ROZDZIAŁ X

JEDNOSTKI UCZELNI PODPORZĄDKOWANE
PROREKTOROWI DS. STUDENCKICH

§ 63

 1. Prorektorowi ds. studenckich podlegają bezpośrednio następujące ogólnouczelniane jednostki organizacyjne:

 1. Akademicki Centrum Kultury.

 1. Prorektorowi ds. studenckich podlegają bezpośrednio następujące jednostki administracyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

 1. Dział Kształcenia,

 2. Dział Promocji i Informacji (wraz z Biurem Karier),

 3. Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych.

§ 64

Do zakresu podstawowych zadań Akademickiego Centrum Kultury należy w szczególności:

 1. animowanie kulturalnego życia Uczelni i miasta Gorzowa Wielkopolskiego,

 2. wspieranie inicjatyw kulturalnych szeroko pojętego środowiska akademickiego,

 3. kreowanie wydarzeń kulturalno-artystyczne o zasięgu lokalnym, regionalnym
  i transgranicznym,

 4. otaczanie opieką merytoryczną i organizacyjną różnorodnych grup twórczych i zespołów, które do tej pory samodzielnie działały na terenie Uczelni,

 5. inicjowanie i pomoc w działaniach różnych grup artystyczno-kulturalnych,

 6. promowanie kultury, literatury i sztuki regionów pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań artystycznych i twórczych środowiska akademickiego,

 7. krzewienie kultury języka poprzez pokazy filmów, koncerty, wykłady, spotkania autorskie dotyczące języka i kultury,

 8. kreowanie zjawisk i wydarzeń kulturalnych uzupełniających ofertę kulturalną miasta
  i regionu,

 9. zwiększenie aktywności studentów niepełnosprawnych i przyspieszenie procesu ich integracji społecznej rozpowszechniając kulturę wśród tej grupy środowiska akademickiego poprzez umożliwienie tym osobą korzystania z dóbr dziedzictwa narodowego oraz organizację arteterapii,

 10. pozyskiwanie grantów i funduszy zewnętrznych na realizację wielu swoich przedsięwzięć i projektów. W ten sposób Centrum może również wspierać studentów w realizacji ich projektów artystyczno-kulturalnych – festiwali, koncertów, wystaw i innych działań kulturotwórczych,

 11. organizowanie z osobami lub jednostkami organizacyjnymi współpracującymi z Uczelnią imprez kulturowych krajowych, transgranicznych i międzynarodowych o charakterze integrującym i twórczym.   

§ 65

Do zakresu podstawowych zadań Działu Kształcenia należy w szczególności:

 1. nadzór nad rekrutacją na studia, w tym:

 1. ustalanie zasad przyjęć na studia,

 2. obsługa uczelnianej komisji rekrutacyjnej rozpatrywanie odwołań od decyzji I:R,

 3. gromadzenie dokumentacji z przebiegu rekrutacji i sporządzanie statystyk,
  w tym EN-1.

 1. organizacja i przebieg studiów, w tym:

 1. prowadzenie albumu studentów i księgi dyplomów,

 2. przygotowanie organizacji rok akademickiego,

 3. przygotowanie regulaminu studiów i zmian w tym regulaminie,

 4. przygotowywanie decyzji w indywidualnych sprawach studenckich należących
  do kompetencji Rektora,

 5. rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektora instytutu,

 6. rozpatrywanie wniosków w sprawie zwolnienia studentów z opłat,

 7. ustalanie 5% najlepszych absolwentów,

 8. prowadzenie statystyki, w tym S-10 dla GUS.

 1. nadzór nad realizacją planów i programów nauczania, w tym:

 1. gromadzenie zatwierdzonych planów studiów i programów nauczania,

 2. wdrażanie procedur zapewniania jakości kształcenia,

 3. sprawdzania zgodności przydziałów z planami studiów,

 4. gromadzenie dokumentacji z akredytacji kierunków studiów.

 1. nadzór nad przydziałami godzin dydaktycznych, w tym:

 1. sprawdzanie przydziałów dydaktycznych i sprawozdań z wykonania zajęć
  w ramach pensum i umowy zlecenia,

 2. wyliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, obrony prac i recenzje.

 1. sprawy socjalne studentów, w tym:

 1. przygotowanie regulaminu pomocy materialnej,

 2. planowanie i podział środków na pomoc materialną dla studentów,

 3. przewodniczenie i obsługa stypendialnej komisji odwoławczej,

 4. sporządzanie statystyk dla GUS.

 1. opieka nad organizacjami studenckimi i samorządem studentów, w tym:

 1. prowadzenie rejestru kół naukowych,

 2. nadzór nad samorządem studenckim.

 1. administrowanie współpracy zagranicznej, w tym wymiana kadry dydaktycznej
  i studentów w ramach programu Erasmus.

 2. prowadzenie spraw studentów cudzoziemców,

 3. administrowanie studiów podyplomowych,

 4. prowadzenie spraw dyscyplinarnych studentów,

 5. przygotowywanie projektów uchwał Senatu, zarządzeń Rektora, regulaminów, pism, procedur w zakresie powierzonych zadań oraz wzorów pism i decyzji do umieszczenia
  w systemie HMS,

 6. wykonywanie innych czynności i zadań związanych z zakresem działania,

 7. koordynowanie prac nad przygotowaniem wniosków o nowe kierunki kształcenia,

 8. przygotowanie rocznego sprawozdania Rektora z działalności Uczelni.

§ 66

 1. Do podstawowych zadań Działu Promocji i Informacji w zakresie spraw związanych
  z promocją  należy  w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja strategii marketingowej Uczelni,

 2. koordynacja wszelkich przedsięwzięć marketingowych, promocyjnych i reklamowych,

 3. prowadzenie działań w zakresie przekazu informacji zewnętrznej i wewnętrznej,

 4. kreowanie wizerunku Uczelni zgodnie ze strategią rozwoju Uczelni,

 5. współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym z organami administracji państwowej
  i samorządowej oraz innymi instytucjami publicznymi w zakresie promocji Uczelni,

 6. redagowanie wydawnictwa informacyjnego w tym „Wieści Uczelnianych”

 7. prowadzenie archiwum fotograficznego i obsługa fotograficzna wydarzeń Uczelni,

 8.  działalność wydawnicza dotycząca materiałów promocyjnych,

 9. prowadzenie Biura Karier.

 1. Do podstawowych zadań Działu Promocji i Informacji w zakresie spraw związanych
  z informacją  należy w szczególności:

 1. zbieranie i redagowanie informacji dotyczących Uczelni,

 2. obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,

 3. udział w targach i prezentacjach promocyjnych,

 4. organizowanie imprez i uroczystości o charakterze ogólnouczelnianym, w szczególności: inauguracji roku akademickiego, święta Edukacji Narodowej, opłatka środowiska akademickiego, wmurowania kamienia węgielnego/otwarcia nowego budynku,

 5. organizowanie wizyt zewnętrznych Rektora,

 6. obsługa wizyt gości szczebla centralnego na Uczelni,

 7. przygotowanie druków akcydensowych i wydawnictw,

 8. gromadzenie dokumentacji dotyczącej wniosków o patronat Rektora Uczelni,

 9. monitoring publikacji poświęconych Uczelni i środowisku akademickiemu w Polsce i na świecie oraz opracowywanie cotygodniowego raportu dla Rektora w tym zakresie,

 10. utrzymywanie stałych kontaktów z przedstawicielami mediów, przekazywanie im informacji o Uczelni,

 11. pośredniczenie w kontaktach przedstawicieli mediów z władzami Uczelni,

 12. przygotowywanie i organizacja konferencji prasowych władz Uczelni, w miarę potrzeb także pracowników Uczelni, jeśli związane są one z działalnością Uczelni (np. konferencje naukowe, sympozja, nagrody i wyróżnienia itd.),

 13. przygotowywanie materiałów informacyjnych o uroczystościach uczelnianych,

 14. inspirowanie wywiadów z pracownikami Uczelni oraz artykułów i audycji o Uczelni,

 15. ułatwianie kontaktów między mediami, a pracownikami Uczelni,

 16. pozyskiwanie i opracowywanie informacji o wydarzeniach na Uczelni oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej Uczelni,

 17. przygotowanie informatora dla kandydatów na studia;

 18. badanie opinii publicznej przy pomocy ankiet i wywiadów;

 19. wykonywanie innych czynności i zadań związanych z zakresem działania.

 1. Do podstawowych zadań Działu Promocji i Informacji w zakresie spraw związanych
  z zarządzaniem treścią portalu internetowego Uczelni należy w szczególności:

 1. tworzenie taksonomii, dbałość o standardy wizualne, nawigację i metadane,

 2. opracowanie i wdrażanie polityk i procedur komunikacyjnych,

 3. moderowanie społeczności i interakcja z użytkownikami,

 4. wdrażanie polityki marketingowej określonej dla portalu,

 5. organizacja szkoleń, tworzenie i publikacja dokumentów i materiałów dydaktycznych,

 6. monitorowanie aktualności treści publikowanych w portalu.

 1. Dział Promocji i Informacji prowadzi Biuro Karier, poprzez które realizuje następujące zadania:

 1. wspieranie działań zmierzających do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz planowania kariery zawodowej studentów,

 2. prowadzenie bazy danych absolwentów oraz śledzenie losów absolwentów Uczelni,

 3. organizacja i prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych dla studentów i absolwentów (np. z zakresu psychologii, autoprezentacji, kreowania wizerunku),

 4. prowadzenie doradztwa zawodowego ( indywidualnego i grupowego),

 5. zapoznanie studentów z technikami poszukiwania pracy oraz standardami rekrutacji,

 6. powiadamianie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych,

 7. przedstawianie perspektyw rozwoju zawodowego,

 8. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z samorządami terytorialnymi i gospodarczymi oraz z pracodawcami poprzez:

 1. gromadzenie informacji o firmach działających w środowisku lokalnym i w kraju,

 2. pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy,

 3. tworzenie banku ofert pracy, praktyk i staży oraz zbieranie i klasyfikacja
  i udostępnianie danych o rynku pracy,

 4. przeprowadzanie naboru i preselekcji na zlecenie pracodawcy,

 5. organizowanie prezentacji firm na uczelni oraz na targach pracy.

 1. promocja studentów i absolwentów Uczelni na rynku pracy,

 2. prowadzenie działań na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów zgodnie
  z obowiązującymi przepisami w zakresie promocji zatrudnienia,

 3. zdobywanie środków na prowadzenie szkoleń, warsztatów itp.,

 4. współpraca w ramach Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier, poprzez:

 1. wymianę doświadczeń podczas cyklicznych spotkań, szkoleń oraz  konferencji,

 2. organizowanie wspólnych przedsięwzięć,

 3. wymianę ofert pracy (praktyk) staży,

 4. promocję idei Biur Karier.

 1. Dział Promocji i Informacji prowadzi obsługę administracyjną Akademickiego Centrum Kultury.

§ 67

Do zakresu podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Pełnomocnika
ds. Studentów Niepełnosprawnych należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych,

 2. bieżąca pomoc niepełnosprawnym i przewlekle chorym studentom,

 3. wnioskowanie o dostosowanie  procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb
  (np. organizowanie egzaminów w formie alternatywnej, uwzględniającej ograniczenia wynikające z niepełnosprawności),

 4. wnioskowanie o wszczęcie działań na rzecz dostosowania budynków i terenu Uczelni
  do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 5. konsultacje w zakresie wyboru kierunków studiów w oparciu o indywidualne możliwości kandydata i dostępność danego kierunku,

 6. pomoc jednostkom uczelnianym we wprowadzaniu rozwiązań udostępniających Uczelnię osobom niepełnosprawnym oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów,

 7. usuwanie barier w dostępie do zasobów informacyjnych i edukacyjnych,

 8. informowanie kandydatów na studia o możliwości kształcenia na Uczelni osób niepełnosprawnych,

 9. podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

 10. współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne,

 11. kształtowanie wolnego od stereotypów wizerunku osób niepełnosprawnych
  w społeczności studenckiej,

 12. pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach programów na rzecz osób niepełnosprawnych,

 13. reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przez organami Uczelni
  i na zewnątrz,

 14. stworzenie banku informacji o formach pomocy dla osób niepełnosprawnych,

 15. organizowanie i udział w konferencjach warsztatach, seminariach poświęconych problematyce niepełnosprawności,

 16. współpraca z pełnomocnikami Rektorów ds. osób niepełnosprawnych innych uczelni
  w celu wymiany doświadczeń i realizowania wspólnych działań.

 

 

ROZDZIAŁ XI

JEDNOSTKI UCZELNI PODPORZĄDKOWANE

DYREKTOROWI INSTYTUTU

§ 68

 1. Dyrektorowi Instytutu podlegają bezpośrednio następujące komórki administracyjne:

 1. Sekretariat Instytutu,

 2. Biuro Spraw Studenckich.

 1. Pracę Sekretariatu i Biura Spraw Studenckich kieruje koordynator do spraw administracji wskazany przez dyrektora Instytutu.

§ 69

 1. Do zakresu podstawowych zadań Sekretariatu Instytutu należy w szczególności realizacja planów studiów i programów nauczania, w tym:

 1. gromadzenie planów studiów i programów nauczania, na kierunkach realizowanych w Instytucie,

 2. przygotowywanie planów zajęć zgodnych z obowiązującymi planami studiów
  i zatwierdzonymi liczbami grup,

 3. przygotowywanie przydziałów zajęć dydaktycznych,

 4. dokumentowanie realizacji zajęć przez nauczycieli (odwoływanie, odpracowywanie, przekładanie zajęć),

 5. przygotowywanie dokumentacji do rozliczenia nauczycieli z wykonania zajęć dydaktycznych,

 6. gromadzenie dokumentacji związanej ze stosowanymi procedurami zapewniania jakości kształcenia oraz akredytacji kierunku,

 7. gromadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem, awansowaniem i oceną nauczycieli, ich rozwojem zawodowym i dorobkiem naukowym,

 8. gromadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi badaniami naukowymi i organizowanymi w instytucie konferencjami, seminariami,

 9. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ustalania praw autorskich nauczycieli.

 1. Do zakresu pozostałych zadań Sekretariatu Instytutu należy obsługa sekretarska
  i administracyjna Instytutu, w tym:

 1. prowadzenie ewidencji korespondencji, zgodnie z instrukcja kancelaryjną,

 2. organizacja zebrań i spotkań dyrektora instytutu, a także posiedzeń rady Instytutu,

 3. prowadzenie ewidencji zgłoszeń wyjazdu służbowego pracowników instytutu,

 4. sporządzanie zapotrzebowania na materiały biurowe i dydaktyczne na potrzeby instytutu,

 5. wykonywanie innych czynności i zadań związanych z zakresem działania.

§ 70

 1. Do podstawowych zadań Biura Spraw Studenckich w zakresie udziału w przeprowadzanej przez Instytut rekrutacji na studia należy w szczególności:

 1. obsługa administracyjna instytutowych komisji rekrutacyjnych,

 2. korespondencja z kandydatami przyjętymi,

 3. przechowywanie dokumentów kandydatów nieprzyjętych.

 1. Do podstawowych zadań Biura Spraw Studenckich w zakresie administrowania procesem dydaktycznym należy w szczególności:

 1. prowadzenie informatycznej bazy danych o studentach HMS,

 2. prowadzenie akt osobowych studentów,

 3. przyjmowanie od studentów podań, wniosków w indywidualnych sprawach i przygotowywanie dyrektorowi propozycji decyzji, wykorzystując ustalone wzory umieszczone w systemie informatycznym HMS,

 4. przyjmowanie od studentów podań, wniosków w sprawach należących
  do kompetencji Rektora, a wymagających opinii dyrektora i przekazywanie ich
  do rozpatrzenia Rektorowi,

 5. wydawanie studentom dokumentów, takich jak legitymacje i indeksy oraz prowadzenie wymaganej ewidencji tych dokumentów,

 6. drukowanie umów o świadczenie usług edukacyjnych ze studentami studiów niestacjonarnych i prowadzenie rejestru tych umów, zgodnie z zarządzeniem Rektora,

 7. ustalanie zobowiązań finansowych studenta poprzez jego obciążenie 
  i przekazywanie list tych obciążeń do kwestury na podstawie złożonych oświadczeń i decyzji rektora o zastosowanych ulgach w płatnościach,

 8. przygotowywanie decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów,

 9. drukowanie list studenckich dla prowadzących zajęcia,

 10. drukowanie i wydawanie protokołów egzaminacyjnych i kart okresowych osiągnięć studenta,

 11. prowadzenie zapisów studentów na zajęcia obieralne (fakultety, seminaria, wybór specjalizacji),

 12. wpisywanie studentów na kolejny semestr po wprowadzeniu ocen z zaliczeń i  egzaminów i sprawdzeniu spełnienia wymagań określonych dla zaliczanego semestru,

 13. gromadzenie dokumentacji związanej z praktykami studenckimi,

 14. przygotowywanie dokumentacji do obrony prac dyplomowych, na podstawie złożonych przez promotorów list osób dopuszczonych do obrony,

 15. przygotowanie i przekazywanie list nauczycieli do wyliczenia wynagrodzenia
  za przeprowadzone obrony,

 16. drukowanie dyplomów i suplementów, w języku polskim i językach obcych,

 17. wydawanie studentom zaświadczeń,

 18. współpraca z WKU, w tym przekazywanie list przyjętych na studia,

 19. prowadzenie statystyki, w tym S-10, w zakresie prowadzonych kierunków studiów,

 20. wykonywanie innych czynności i zadań związanych z zakresem działania.

 1. Do podstawowych zadań Biura Spraw Studenckich w zakresie spraw socjalnych studentów należy w szczególności:

 1. ranking ocen do stypendium naukowego,

 2. przyjmowanie od studentów wniosków, sprawdzanie ich kompletności i poprawności,

 3. udział w pracach instytutowej komisji stypendialnej, przygotowywanie decyzji,

 4. przygotowywanie list stypendialnych i przekazywanie do kwestury w ustalonych terminach,

 5. prowadzenie statystyki S-11.

§ 71

Do podstawowych obowiązków i uprawnień koordynatora ds. administracji należy:

 1. wnioskowanie o przygotowanie i umieszczenie w systemie HMS formularzy, wzorów pism, decyzji itp.,

 2. udział w pracach ogólnouczelnianego zespołu ds. wdrażania i usprawniania systemu informatycznego,

 3. zgłaszanie administratorowi systemu informatycznego usterek w funkcjonowaniu systemu oraz wniosków w sprawie jego usprawniania,

 4. dbanie o terminowe wprowadzanie danych do systemu informatycznego,

 5. wprowadzanie do systemu informatycznego wskazanych danych,

 6. przydzielanie studentom planów studiów,

 7. przygotowywanie propozycji organizacji roku akademickiego,

 8. ustalanie liczby grup studenckich i przedstawianie dyrektorowi do zatwierdzenia,

 9. współpraca z innymi działami w uczelni w ramach powierzonych obowiązków,

 10. przygotowanie harmonogramu sesji egzaminacyjnej, poprawkowej oraz terminów wpisów do indeksu,

 11. przygotowanie harmonogramu obron prac licencjackich i listy seminarzystów dopuszczonych do obrony oraz propozycji składu komisji i przedstawiane
  do zatwierdzenia dyrektorowi instytutu,

 12. przygotowanie i przekazanie list nauczycieli do wyliczenia wynagrodzenia
  za przeprowadzone obrony,

 13. sporządzanie harmonogramów pracy pracowników Instytutu na zjazdach studiów zaocznych,

 14. inne wyznaczone przez dyrektora Instytutu.

 

ROZDZIAŁ XII

JEDNOSTKI UCZELNI PODPORZĄDKOWANE KANCLERZOWI

§ 72

Kanclerzowi podlegają bezpośrednio następujące jednostki administracyjne:

 1. Dział Informatyczny,

 2. Zespół ds. Inwentaryzacji,

 3. Zespół ds. Obrony,

 4. Zespół ds. Technicznych.

§ 73

 1. Do zakresu podstawowych zadań Działu Informatycznego należy w szczególności:

 1. zarządzanie techniczną infrastrukturą teleinformatyczną Uczelni, w tym:

 1. zapewnienie ciągłego funkcjonowania uczelnianej sieci komputerowej,

 2. administrowanie wszystkimi serwerami użytkowanymi przez uczelnie,

 3. utrzymywanie w ciągłej gotowości infrastruktury informatycznej w laboratoriach i innych pomieszczeniach dydaktycznych,

 4. utrzymywanie w ciągłej gotowości infrastruktury informatycznej w pomieszczeniach poza dydaktycznych (Biblioteka, Dom Studenta, administracja),

 5. monitorowanie i kontrola sposobu wykorzystywania zasobów uczelni w zakresie sprzętu teleinformatycznego,

 6. prowadzenie dokumentacji technicznej sieci teleinformatycznej uczelni, w tym zakresie funkcjonowania systemu HMS.

 1. zarządzanie oprogramowaniem wykorzystywanym przez Uczelnię, w tym:

 1. określanie i planowanie potrzeb w zakresie oprogramowania sieciowego, programów użytkowych oraz pomoc w takim samym zakresie w odniesieniu do oprogramowania dydaktycznego,

 2. instalowanie i konfiguracja oprogramowania stosowanego w Uczelni,

 3. administrowanie zintegrowanymi systemami informatycznymi (systemy stosowane w Dziekanatach, System biblioteczny, Systemy FK oraz Kadry-Płace).

 1. utrzymania portalu internetowego Uczelni, w tym:

 1. administrowanie infrastrukturą portalu,

 2. planowanie i rozwój portalu,

 3. nadzór nad integracją z portalem innych systemów informatycznych,

 4. rozwój aplikacji i portletów,

 5. wprowadzenie i szerokie udostępnianie nowych mediów,

 6. tworzenie i monitorowanie polityk bezpieczeństwa dla portalu,

 7. zarządzanie użytkownikami i społecznościami oraz systemem ról i uprawnień w systemie.

 1. Kierownik Działu Informatycznego pełniąc funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, koordynuje, planuje, organizuje i realizuje zadania z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. Do podstawowych zadań z zakresu ochrony danych osobowych, osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

 1. nadzorowanie i koordynowanie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych metodą tradycyjną i w systemach teleinformatycznych i kontrolowanie stopnia zabezpieczenia tych danych,

 2. prowadzenie ewidencji osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencji udzielanych informacji instytucjom i osobom spoza Uczelni.

 1. Wykonywanie innych czynności i zadań związanych z zakresem działania.

 

§ 74

Do zakresu podstawowych zadań Zespołu ds. Inwentaryzacji należy przeprowadzanie spisów
z natury składników majątku Uczelni, w szczególności:

 1. w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji przez Zespoły Spisowe:

 1. współudział w ustalaniu zasad organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych oraz sporządza plan inwentaryzacji wieloletniej
  i rocznej,

 2. organizowanie oraz przeprowadzanie inwentaryzacji planowych, kontrolnych
  i zdawczo-odbiorczych w zakresie środków trwałych i nietrwałych, gruntów, budynków, nieruchomości i obiektów inżynierii lądowej, materiałów, produkcji niezakończonej, gotówki w kasach, aparatury zakupionej z dotacji przedmiotowych i umów cywilno-prawnych ministerstwa, druków ścisłego zarachowania,

 3. przeprowadzanie spisów dodatkowych i weryfikacyjnych na polecenie przewodniczącego uczelnianej komisji inwentaryzacyjnej,

 4. prowadzanie rejestru arkuszy spisowych i spisów z natury,

 5. rozliczenie przeprowadzonych inwentaryzacji oraz sporządzanie wykazu różnic inwentaryzacyjnych,

 6. weryfikacja powstałych różnic inwentaryzacyjnych uwzględniając protokoły kasacji i likwidacji składników majątkowych,

 7. sporządzanie rocznych sprawozdań dotyczących wykonania planu inwentaryzacyjnego.

 1. w zakresie rozliczania inwentaryzacji:

 1. weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych w oparciu o wykazy przekazane przez Zespoły Spisowe,

 2. sporządzanie wniosków do uczelnianej komisji inwentaryzacyjnej w sprawach związanych z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych, z uwzględnieniem wyjaśnień uzyskanych od osób materialnie odpowiedzialnych,

 3. obsługa administracyjna uczelnianej komisji inwentaryzacyjnej, likwidacyjnej
  i kasacyjnej.

 1. w zakresie likwidacji i kasacji zbędnych składników majątkowych:

 1. udział w pracach komisji likwidacyjnej i kasacyjnej składników majątkowych,

 2. ustalanie składu komisji likwidacyjnej i kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji lub kasacji składników majątkowych, zgodnie z wnioskami jednostek Uczelni,

 3. przejmowanie składników majątkowych na podstawie zatwierdzonych kart likwidacyjnych i kasacyjnych,

 4. aktywne działanie w zakresie zagospodarowania zbędnych składników majątkowych,

 5. ścisła współpraca z Działem Administracyjnym oraz z uczelnianą komisją likwidacyjną i kasacyjną.

 1. w zakresie pozostałych zadań zespół ds. inwentaryzacji:

 1. przeprowadza przeszacowanie składników majątkowych,

 2. przygotowuje dokumentację do ubezpieczenia mienia Uczelni,

 3. kontroluje i oznakowuje składniki majątkowe Uczelni,

 4. prowadzi ewidencję majątku niskocennego i środków trwałych,

 5. prowadzi ewidencję zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych
  i prawnych oraz niskocennych,

 6. dokonuje odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych od środków trwałych ujętych w księgach rachunkowych w porozumieniu z Kwesturą,

 7. opracowuje i przygotowuje badania bilansu oraz sprawozdania o stanie
  i ruchu środków trwałych,

 8. opracowuje projekty zarządzeń i instrukcji inwentaryzacyjnej w porozumieniu
  z Działem Organizacyjno-Prawnym i Kadr,

 9. wykonuje inne zadania związane z zakresem zespołu.

§ 75

 1. Zespół ds. Obrony koordynuje, planuje, organizuje i realizuje zadania z zakresu:

 1. planowania operacyjnego i wykonywania zadań obronnych,

 2. obrony cywilnej,

 3. ochrony osób i mienia.

 1. W zakresie planowania operacyjnego i wykonywania zadań obronnych do zadań Zespół
  ds. Obrony należy:

 1. współudział w opracowywaniu i aktualizowaniu „Planu operacyjnego funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”,

 2. organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego, treningów i ćwiczeń zespołu kierowania oraz pracowników Uczelni a także prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkoleniowej,

 3. zorganizowanie funkcjonowania Stałego Dyżuru Uczelni,

 4. prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych w stosunku do wszystkich jednostek organizacyjnych realizujących zadania obronne,

 5. współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień i Wojewódzkim Sztabem Wojskowym
  w zakresie spraw dotyczących reklamacji z urzędu i na wniosek oraz w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych,

 6. współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz Policją
  w zakresie zadań obronnych,

 7. współpraca z Biurem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych MNiSW w zakresie planowania operacyjnego, organizacji szkolenia,

 8. sporządzanie sprawozdania dotyczącego stanu przygotowań obronnych Uczelni
  i przesłania go do MNiSW w terminie do 15 stycznia każdego roku.

 1. W zakresie obrony cywilnej do zadań Zespół ds. Obrony należy:

 1. opracowywanie i aktualizacja „Planu Obrony Cywilnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim”,

 2. planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia, treningów i ćwiczeń formacji obrony cywilnej Uczelni,

 3. prowadzenie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności z nowo przyjętymi pracownikami Uczelni,

 4. współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,

 5. współpraca z właściwymi terytorialnie Wojskowymi Komendami Uzupełnień
  w zakresie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych.

 1. W zakresie ochrony osób i mienia do zadań Zespół ds. Obrony należy:

 1. opracowywanie i opiniowanie planów zabezpieczenia fizycznego i technicznego obiektów Uczelni,

 2. przygotowywanie dokumentacji obiektów Uczelni w zakresie zabezpieczenia technicznego od włamań,

 3. przygotowanie założeń i rozwiązań organizacyjno-technicznych do umów z firmami ochraniarskimi oraz nadzór nad realizacją przyjętych rozwiązań,

 4. sprawowanie nadzoru nad sprawnością systemu zabezpieczeń elektronicznych oraz kontrolowanie właściwego użytkowania tego systemu przez użytkowników,

 5. nadzór nad zabezpieczeniem i ochroną zbiorów specjalnych w Uczelni.

 1. Zespół ds. Obrony podporządkowany jest kanclerzowi zarówno w zakresie dyspozycji merytorycznej jak i służbowej.

 

§ 76

 1. Do podstawowych zdań Zespołu ds. Technicznych w zakresie spraw związanych
  z przygotowaniem inwestycji budowlanych Uczelni, należy w szczególności:

 1. sporządzanie materiałów dla projektu budżetu państwa,

 2. występowanie z wnioskami o zakwalifikowanie środków określonych w dotacji jako niewygasające z upływem roku budżetowego,

 3. sporządzanie propozycji harmonogramu finansowania na podstawie wyciągu
  z imiennego spisu zadań i planowanych wydatków wynikających z zawartych umów,

 4. sporządzanie informacji o przebiegu finansowania zadań inwestycyjnych,

 5. przygotowanie kompletu dokumentów i składanie wniosków dotyczących otwarcia zadań inwestycyjnych i nadania numeru ewidencyjnego właściwego ministerstwa,

 6. sporządzanie wszystkich informacji i sprawozdań na żądanie dysponenta środków,

 7. sporządzenie wniosku o przystąpieniu do procedury o udzielenie zamówienia publicznego i uzyskanie akceptacji przez upoważnione osoby; przedmiotami zamówienia są materiały geodezyjne, dokumentacja geologiczna, koncepcja architektoniczno-urbanistyczna, koncepcje w zakresie infrastruktury terenu, program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa, roboty budowlane, wyposażenie, inwestorstwo zastępcze,

 8. przygotowywanie wniosków o powołanie komisji konkursowych i przetargowych,

 9. przygotowywanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy,

 10. opiniowanie treści propozycji umów przedstawianych przez zwycięzców konkursów
  i przetargów,

 11. w uzasadnionych przypadkach występowanie o opinie lub ekspertyzy do osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku rady prawnego lub specjalistycznych jednostek i rzeczoznawców,

 12. koordynacja przygotowania zadań inwestycyjnych przez współinwestorów,

 13. występowanie o warunki zasilania w media dla planowanych zamierzeń inwestycyjnych,

 14. sporządzanie i występowanie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskami o decyzje ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowę,

 15. sporządzanie wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,

 16. występowanie z wnioskiem do właściwego organu administracji komunalnej i ochrony środowiska o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi obiektami,

 17. zapewnienie weryfikacji dokumentacji projektowej,

 18. ewidencja kosztów przygotowywanych oraz realizowanych zadań inwestycyjnych,
  a także sporządzanie rozliczeń końcowych,

 19. opracowywanie oraz aktualizacja zbiorczych zestawień kosztów dla poszczególnych zadań,

 20. podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia umów przyłączeniowych (woda, ciepło, prąd) oraz umów o dostarczenie mediów,

 21. sporządzanie zawiadomień o zakończonej budowie obiektu do stosownych organów,

 22. sporządzanie wniosków o nadanie numerów administracyjnych dla nowych budynków,

 23. przygotowywanie kompletu materiałów oraz występowanie do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 1. Do podstawowych zdań Zespołu ds. Technicznych w zakresie spraw związanych z nadzorem inwestycji budowlanych realizowanych w Uczelni, należy w szczególności:

 1. przygotowywanie materiałów oraz występowanie ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do nadzoru budowlanego,

 2. przekazywanie placu budowy wykonawcy,

 3. kontrola zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz mienia placu budowy,

 4. egzekwowanie od wykonawcy bieżącego utrzymania czystości dróg,

 5. zapewnienie kontroli i koordynacji procesu realizacji inwestycji we wszystkich branżach,

 6. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy,

 7. organizowanie narad koordynacyjnych,

 8. współpraca z jednostką certyfikującą,

 9. wzywanie nadzoru autorskiego na budowę stosownie do potrzeb realizacyjnych,

 10. wyegzekwowanie od wykonawcy prowadzenia właściwej obsługi geodezyjnej
  i geologicznej,

 11. prowadzenie kontroli jakości wszystkich wbudowywanych materiałów w uzgodnieniu
  z jednostką certyfikującą oraz zbieranie stosownych dokumentów poświadczających,

 12. opiniowanie propozycji zmian projektowych oraz ustalanie zakresu ewentualnych robót zamiennych wraz ze sporządzaniem stosownego protokołu konieczności,

 13. przyjmowanie i kontrolowanie prawidłowości wystawiania protokołów odbioru częściowego za roboty budowlane oraz za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, dekretacja do pozycji kosztowej,

 14. opiniowanie propozycji aneksów do zawartych umów oraz aktualizacji harmonogramów,

 15. uczestnictwo w komisyjnych przeglądach obiektu przeprowadzanych przez właściwe organy przed zamierzonym przystąpieniem do użytkowania,

 16. weryfikacja kosztorysów szczegółowych,

 17. kontrola harmonogramów realizacji oraz sporządzanie dokumentów związanych
  z naliczaniem kar umownych,

 18. rozliczanie nadzorów autorskich,

 19. weryfikacja dokumentacji powykonawczej oraz skompletowanie wszystkich niezbędnych protokołów odbioru i kart gwarancyjnych przed przekazaniem użytkownikowi,

 20. sporządzanie wniosków o powołanie komisji odbioru końcowego oraz udział w jej pracach,

 21. sporządzanie kart przejęcia środków trwałych, przy współpracy z administratorami oddawanych obiektów dla Działu Administracyjnego,

 22. organizowanie przeglądów okresowych wynikających z udzielonych gwarancji oraz rękojmi.

 1. Do innych zadań Zespołu ds. Technicznych w zakresie spraw związanych z aparaturą naukową należy dokonywanie zakupów aparatury, wyposażenia, części zamiennych, odczynników chemicznych na rynku krajowym i zagranicznym, na podstawie wniosków składanych przez wszystkie jednostki Uczelni i po decyzji osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych odnośnie trybu realizacji. zespół ds. technicznych realizuje zamówienia zarówno niepodlegające ustawie Prawo zamówień publicznych oraz po przeprowadzeniu przetargu przez osobę zatrudnioną na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych.

 2. Do podstawowych zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 3 należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań ofertowych i składanie zamówień u dostawców krajowych
  i zagranicznych po zaakceptowaniu oferty cenowej lub faktury pro-forma oraz
  po podpisaniu zamówienia lub kontraktu przez Rektora,

 2. przygotowanie dokumentów do ministerstwa w celu uzyskania zaświadczenia uprawniającego do zakupu sprzętu komputerowego z zerową stawką VAT,

 3. prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej związanej z realizacją zamówień,

 4. przygotowanie dokumentów potrzebnych do dokonania przelewu środków finansowych związanych z realizacją zamówień (przelewy, czeki, akredytywy),

 5. prowadzenie całego cyklu czynności związanych z postępowaniem finansowo-rozliczeniowym, a mianowicie: sporządzanie kart środków trwałych zakupionych urządzeń i przesyłanie wraz z fakturami i odpowiednią dokumentacją do działu kwestura, po zatwierdzeniu ich przez Rektora,

 

ROZDZIAŁ XIII

JEDNOSTKI UCZELNI PODPORZĄDKOWANE

ZASTĘPCY KANCLERZA DS. ADMINISTRACYJNYCH

§ 77

Zastępcy kanclerza ds. administracyjnych podlegają bezpośrednio następujące jednostki administracyjne:

 1. Dział Administracyjny,

 1. Sekcja Remontowo-Gospodarcza,

 1. Dom Studenta „DESANT”.

§ 78

 1. Do podstawowych zadań Działu Administracyjnego w zakresie spraw związanych
  z zarządem majątkiem Uczelni należy w szczególności:

 1. prowadzenie całości spraw dotyczących rozliczeń umów najmu i dzierżawy nieruchomości będących własnością Uczelni lub wykorzystywanych przez Uczelnię,

 2.  prowadzenie rejestru wszystkich umów najmu/dzierżawy podpisywanych przez jednostki Uczelni,

 3. monitorowanie wykorzystania bazy lokalowej Uczelni (własnej i wynajmowanej/ dzierżawionej) oraz przedkładanie władzom Uczelni propozycji optymalnego jej wykorzystania,

 4. obsługa finansowa kontrahentów umownych w zakresie:

 1. wystawiania dokumentów obciążeniowych,

 2. monitorowanie wpłat.

 1. przygotowywanie umów oraz aneksów wraz z koniecznymi dokumentami;

 2. prowadzenie całości spraw dotyczących realizacji polityki lokalowej Uczelni w zakresie pozyskiwania lokali na cele Uczelniane,

 3. realizacja obowiązku podatkowego Uczelni w zakresie podatku od nieruchomości
  i prowadzenie w tym zakresie obowiązującej dokumentacji, ewidencji
  i sprawozdawczości,

 4. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Uczelni (budynki, sprzęt
  i środki transportu) we współpracy z Zespołem ds. inwentaryzacji oraz prowadzenie
  w tym zakresie obowiązującej dokumentacji i ewidencji oraz przekazywanie jej zainteresowanym jednostkom oraz do Działu Kwestura,

 5. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania planów przemieszczeń
  i zaspokajania potrzeb lokalowych jednostek Uczelni,

 6. prowadzenie bazy danych dotyczących nieruchomości Uczelni.

 1. Do podstawowych zadań Działu Administracyjnego w zakresie spraw związanych
  z administrowaniem majątku Uczelni należy w szczególności:

 1. administrowanie budynkami pod kątem utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem,

 2. organizowanie i nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia mienia Uczelni,

 3. organizowanie i nadzorowanie oraz prowadzenie całości prac porządkowych
  w administrowanych budynkach wraz z terenami przyległymi (ulice, chodniki, place, trawniki itp.),

 4. prowadzenie ewidencji, analizy, kontroli i rozliczeń rachunków za centralnego ogrzewania, energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz śmieci itp. w administrowanych budynkach,

 5. dokonywanie zakupu sprzętu, materiałów i usług koniecznych do właściwego funkcjonowania administrowanych obiektów,

 6. prowadzenie książek obiektów budowlanych dla administrowanych budynków, stanowiących własność Uczelni, oraz organizowanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów,

 7. ustalanie i zgłaszanie potrzeb remontowych administrowanych obiektów na podstawie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków,

 8. prowadzenie bieżących napraw i konserwacji w zakresie robót ślusarskich
  w administrowanych budynkach i wynajmowanych lokalach,

 9. prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją inwentarzową majątku będącego
  na wyposażeniu Działu,

 10. prowadzenie całości spraw związanych z kwaterowaniem i wykwaterowaniem użytkowników w obiektach administrowanych przez Dział wraz ze sporządzaniem dokumentacji zdawczo-odbiorczej,

 11. zabezpieczenie lekkiego transportu dla administrowanych obiektów,

 12. współorganizowanie imprez i uroczystości o charakterze ogólnouczelnianym.

 1. Do podstawowych zadań Działu Administracyjnego w zakresie spraw związanych
  z eksploatacją majątku Uczelni należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem racjonalnej gospodarki energetycznej w całej Uczelni,

 2. sprawowanie dozoru merytorycznego nad eksploatacją urządzeń energetycznych, elektrycznych, gazowych, ciepłowniczych, wentylacji i klimatyzacji oraz dźwigowych
  we wszystkich obiektach Uczelni,

 3. prowadzenie bieżących przeglądów, konserwacji oraz wykonywanie drobnych napraw
  w zakresie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowych w obiektach Uczelni,

 4. zapewnienie dostaw pełnego zakresu mediów (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, ciepło na potrzeby wentylacji i klimatyzacji, energia elektryczna, gaz wysokometanowy) dla obiektów Uczelni, poprzez zawieranie umów z dystrybutorami mediów; w przypadkach zmian zapotrzebowania na media – występowanie do dystrybutorów o odpowiednie zezwolenia i aneksy do umów,

 5. sprawowanie bieżącej kontroli nad prawidłowością dostaw mediów; w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości – podejmowanie niezwłocznych działań w celu ich usunięcia,

 6. zabezpieczenie – poprzez bieżącą konserwację i usuwanie uszkodzeń – sprawności działania, urządzeń i instalacji energetycznych, elektroenergetycznych, gazowych oraz wody i ścieków w obiektach Uczelni,

 7. nadzór merytoryczny nad urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, energetycznymi, gazowymi, wentylacji i klimatyzacji oraz osobami prowadzącymi ich eksploatację
  we wszystkich obiektach Uczelni,

 8. prowadzenie całości dokumentacji dozorowej oraz zapewnienie właściwej eksploatacji dźwigów w obiektach Uczelni,

 9. dokonywanie – z udziałem służb BHP i ochrony ppoż., użytkowników oraz administratorów obiektów – okresowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń energetycznych oraz elektroenergetycznych; wnioskowanie i kwalifikowanie instalacji
  i urządzeń do remontów i modernizacji,

 10. zlecanie odpowiednim firmom przeprowadzenia (pod merytorycznym nadzorem pracowników Działu):

 1. konserwacji i napraw urządzeń transportu bliskiego,

 2. konserwacji i napraw instalacji detekcji gazu,

 3. konserwacji i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów, instalacji sygnalizacji pożaru oraz monitoringu pożarowego, pod merytorycznym nadzorem Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej,

 4. badań i konserwacji klap przeciwpożarowych,

 5. badań szczelności instalacji gazowych we wszystkich obiektach Uczelni,

 6. konserwacji stacji transformatorowych we wszystkich obiektach Uczelni,

 7. pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych, tj. skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badania stanu izolacji, uziemień oraz usuwania stwierdzonych usterek w obiektach Uczelni w terminach przewidzianych prawem budowlanym.

 1. uczestnictwo przy przekazywaniu urządzeń i instalacji do remontu oraz udział
  w komisjach odbioru przy:

 1. przejmowaniu tych urządzeń i instalacji w użytkowanie,

 2. przejmowaniu do eksploatacji instalacji i urządzeń po procesie inwestycyjnym.

 1. przygotowywanie dokumentacji przetargowych zgodnie z obowiązującymi aktami wewnętrzuczelnianymi oraz uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,

 2. sprawowanie nadzoru technicznego nad pracą wszystkich kotłowni, wymiennikowni ciepła, rozdzielni prądu niskiego napięcia, stacji średniego napięcia, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji gazowych w obiektach Uczelni, a także utrzymywanie ich
  w należytym stanie technicznym,

 3. stała współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego, przygotowywanie dźwigów
  i zbiorników do rewizji, gromadzenie dokumentacji dozorowej,

 4. prowadzenie bieżącej kontroli użytkowników w zakresie właściwej eksploatacji instalacji i urządzeń energetycznych, elektroenergetycznych, urządzeń gazowych i sanitarnych oraz dźwigów,

 5. rozliczanie kosztów za media z jednostkami zewnętrznymi poprzez wystawianie faktur VAT,

 6. prowadzenie analiz zużycia i kosztów mediów oraz opracowywanie prognoz zużycia nośników energii pod kątem prowadzenia racjonalnej i oszczędnej gospodarki mediami oraz wprowadzenia nowych technik i technologii,

 7. przygotowanie i opracowanie materiałów dla ustalenia budżetu na cele eksploatacji
  i konserwacji obiektów Uczelni,

 8. organizacja pracy kierowców samochodów służbowych Uczelni, z wyłączeniem kierowców samochodów o których mowa w § 56 ust. 2 pkt 10 oraz prowadzenie całości dokumentacji związanej z przebiegiem pracy kierowców wszystkich samochodów służbowych Uczelni,

 9. rozliczanie i eksploatacja pojazdów samochodowych Uczelni, w tym:

 1. wynajmowanie pojazdów pracownikom Uczelni i jednostkom zewnętrznym,

 2. rozliczanie eksploatacji pojazdów służbowych, w tym prowadzenie kart drogowych.

 1. Do podstawowych zadań Działu Administracyjnego w zakresie spraw związanych
  z informacją rynkową i zaopatrzeniem należy organizowanie zaopatrzenia w materiały
  i sprzęty, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Uczelni, w szczególności:

 1. zaopatrywanie jednostek Uczelni w materiały eksploatacyjne do drukarek
  i kserokopiarek, papier komputerowy i kserograficzny, materiały biurowe, środki czystości, materiały elektryczne i hydrauliczne, artykuły spożywcze, meble szkolne
  i biurowe i inne, zgodnie ze zleceniami jednostek Uczelni,

 2. opracowywanie zamówień do firm handlowych na dostawy materiałów i urządzeń,

 3. pełne rozeznanie o producentach, hurtowniach i cenach zamawianych towarów,

 4. udzielanie zainteresowanym jednostkom informacji o możliwościach zakupu sprzętu
  i materiałów,

 5. współpraca z osobą zatrudnioną na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych w opracowaniu wykazów materiałów do prowadzonych postępowań przetargowych,

 6. współpraca z Działem Kwestura w zakresie terminowego rozliczania faktur
  za zamawiane materiały,

 7. prowadzenie magazynu materiałów i części wraz z dokumentacją materiałową.

 1. Do podstawowych zadań Działu Administracyjnego w zakresie spraw związanych
  z zarządzaniem, administrowaniem i eksploatacją pomieszczeń służbowych Uczelni należy prowadzenie całości spraw związanych z przyjęciem, zakwaterowaniem oraz pobytem gości Uczelnię i pozostałych, a w szczególności:

 1. w zakresie obsługi pobytowo-konferencyjnej:

 1. rezerwacja miejsc noclegowych dla gości przybywających do Uczelni,

 2. kwaterowanie ww. gości zgodnie z przyjętymi rezerwacjami,

 3. meldowanie oraz prowadzenie ewidencji gości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 4. zarządzanie salami konferencyjnymi,

 5. rozliczanie pobytów gości oraz wynajmu sal konferencyjnych zgodnie
  z warunkami dokonanych rezerwacji,

 6. zapewnienie gościom właściwych warunków mieszkaniowych.

 1. w pozostałym zakresie:

 1. zapewnienie porządku w budynkach oraz na całym administrowanym terenie przynależnym do nich,

 2. utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie technicznym; dokonywanie wszelkich napraw i usuwanie pojawiających się usterek w sposób umożliwiający jak najlepsze ich funkcjonowanie,

 3. dokonywanie remontów w budynkach we współpracy z Działem Technicznym,

 4. administrowanie lokalami użytkowymi,

 5. współdziałanie z Działem Kwestura w zakresie prowadzenia spraw finansowych i rozliczeń związanych z pobytem gości oraz wynajmem lokali użytkowych,

 6. współdziałanie z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie zadań wspólnych.

 1. Do zakresu podstawowych zadań Działu Administracyjnego w zakresie spraw remontowo-gospodarczych należy prowadzenie całości spraw formalnych związanych z wykonywaniem kapitalnych i bieżących remontów obiektów Uczelni w szczególności:

 1. planowanie i wykonywanie zadań remontowo-modernizacyjnych; opracowywanie na podstawie wyników przeglądów technicznych oraz wniosków remontowych zgłoszonych przez użytkowników budynków – wieloletnich i rocznych planów remontów kapitalnych
  i bieżących dla wszystkich obiektów Uczelni,

 2. przygotowanie dokumentacji określających przedmiot zadań remontowych w zakresach
  i formach wynikających z przepisów prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych (dokumentacja projektowo-kosztorysowa),

 3. kontrolowanie i nadzorowanie przebiegu prac remontowych w obiektach Uczelni w sposób gwarantujący skuteczność nadzoru oraz wykonywanie z należytą starannością niniejszych prac,

 4. udział w komisjach technicznych powoływanych w trakcie robót,

 5. sporządzanie protokołów konieczności dla robót dodatkowych oraz zamiennych,

 6. w przypadku występującej konieczności – wnioskowanie dokonania zmian
  w dokumentacji i w razie akceptacji władz wprowadzenie ich zgodnie z przepisami,

 7.  udział w komisjach odbioru obiektów lub robót i przekazywanie ich użytkownikowi,

 8. egzekwowanie od wykonawców usunięcia ujawnionych usterek i nieprawidłowości,

 9. egzekwowanie kar umownych za nieterminową realizację robót,

 10. dokonywanie rozliczeń finansowych i materiałowych remontów z wykonawcami
  oraz egzekwowanie zaleceń komisji odbioru,

 11. prowadzenie ewidencji i rejestrów dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,

 12. udział w okresowych przeglądach stanu technicznego obiektów Uczelni,

 13. prowadzenie wszelkich innych działań związanych z prowadzonymi remontami
  i modernizacjami,

 14. archiwizacja dokumentacji przetargowych i technicznej,

 15. pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego,

 16. przyjmowanie i przekazywanie do realizacji faktur stanowiących rozliczenie zawartych umów,

 17. prowadzenie sprawozdawczości rzeczowo-finansowej z wykonania planu remontów
  i inwestycji,

 18. przyjęcie do wykonania i uzgodnienie zakresu robót ze zleceniodawcą,

 19. wycena zleconych prac,

 20. zakup materiałów niezbędnych do wykonania zleconych robót,

 21. właściwe wykonanie zleconych robót,

 22. rozliczenie faktur za zakupione materiały.

 1. Realizowanie zdań polegających na fizycznym wykonywaniu zadań remontowo-modernizacyjnych, kierownik Działu Administracyjnego wykonuje, zlecając je sekcji remontowo-gospodarczej.

 2. Do pozostały zadań Działu Administracyjnego należy w szczególności:

 1. opracowywanie we współpracy z Działem Organizacyjno-Prawnym i Kadr oraz radcą prawnym projektów zasad korzystania z przedmiotów związanych z zakresem działania,
  a także wykonywanie innych czynności i zadań związanych z tym zakresem,

 2. obsługa techniczna i logistyczna imprez i uroczystości ogólnouczelnianych,

 3. przygotowanie sal i innych pomieszczeń dla sprawnej realizacji procesu dydaktycznego, funkcjonowania administracji, działalności organów statutowych uczelni,

 4. świadczenie usług transportowych dla uczelni w ramach posiadanych środków transportowych lub zlecanie tych usług na zewnątrz,

 5. prowadzenie portierni i szatni w budynkach Uczelni.

§ 79

 1. Do zakresu podstawowych zadań Domu Studenta „DESANT” należy w szczególności:

 1. administrowanie Domem Studenta Uczelni, w tym:

 1. kwaterowanie studentów zgodnie z unormowaniami wewnętrznymi w tym zakresie,

 2. prowadzenie spraw meldunkowych,

 3. prowadzenie ewidencji materiałowej,

 4. prowadzenie rozliczeń opłat studenckich,

 5. zapewnienie studentom właściwych warunków socjalno-bytowych zamieszkania.

 1. zarządzanie i eksploatowanie pokoi w Domu Studenta, poprzez organizowanie maksymalnego wykorzystania posiadanych miejsc noclegowych, niewykorzystanych przez studentów, w czasie roku akademickiego i w okresie wakacyjnym oraz prowadzenie rozliczeń finansowych z tego tytułu przy ścisłej współpracy z Działem Kwestura,

 2. współpraca z Działem Administracyjnym w zakresie wynajmu pomieszczeń służbowych 
  i  zaopatrzenia Domu Studenta,

 3. współpraca z Działem Technicznym i Działem Administracyjnym w zakresie realizacji remontów i napraw obiektu oraz utrzymania terenu przyległego,

 4. dbanie o właściwe wykorzystanie innych posiadanych pomieszczeń i umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej w sposób korzystny dla środowiska studenckiego,

 5. zapewnienie właściwego funkcjonowania domu studenckiego pod względem technicznym, w tym:

 1. nadzorowanie stanu technicznego budynku,

 2. organizowanie okresowych przeglądów stanu obiektu, bieżąca konserwacja obiektu,

 3. planowanie i zlecanie inwestycji oraz remontów w Domu Studenta,

 4. nadzór nad robotami zleconymi,

 5. uczestnictwo przy odbiorach remontów obiektu,

 6. prowadzenie ewidencji technicznej, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej domu studenckiego,

 7. prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw w ramach własnych i zleceń napraw instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, odgromowej, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, stolarki    drzwiowej i okiennej, itp.,

 1. utrzymywanie porządku na terenie administrowanego obiektu i posesji,

 2. opracowywanie projektów przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa
  na terenie domów studenckich we współpracy z Działem Organizacyjno-Prawnym
  i radcą prawnym,

 3. nadzór nad wykonywaniem przepisów obowiązujących w Domu Studenta,

 4. zaopatrywanie i prowadzenie gospodarki magazynowej dla potrzeb jednostki,

 5. planowanie przychodów i kosztów jednostki,

 6. współudział w przygotowywaniu planu rzeczowo-finansowego w odniesieniu
  do działalności Domu Studenta,

 7. wykonywanie innych czynności i zadań związanych z zakresem działania.

 

ROZDZIAŁ XIV

JEDNOSTKI UCZELNI PODPORZĄDKOWANE

KWESTOROWI

§ 80

 Kwestorowi podlegają bezpośrednio następujące jednostki administracyjne:

 1. Dział Kwestura:

 1. Sekcja Księgowości,

 2. Sekcja Płac.

§ 81

 1. Do zakresu podstawowych zadań Działu Kwestura w zakresie spraw związanych
  z prowadzeniem rachunkowości Uczelni należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych, w tym:

 1. sporządzanie projektów rocznych planów rzeczowo-finansowych,

 2. opracowywanie założeń do planu rzeczowo - finansowego Uczelni,

 3. przygotowywanie propozycji podziału środków pochodzących z dotacji budżetowych i środków wypracowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni, na poszczególne rodzaje kosztów, zgodnie z obowiązującymi zasadami i regulaminem gospodarki finansowej oraz kontrola ich wydatkowania,

 4. przygotowywanie, analiz dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Uczelni,

 1. opracowywanie instrukcji i projektów regulaminów oraz zarządzeń dotyczących gospodarki finansowej Uczelni,

 2. ustalanie zasad obiegu dokumentów finansowo-księgowych,

 3. kontrolowanie przestrzegania dyscypliny finansowej i rozliczeń z budżetem, a w tym kontrola przestrzegania dyscypliny finansowej przez jednostki organizacyjne Uczelni,

 4. organizacja i prowadzenie ewidencji księgowej wszystkich operacji
  gospodarczych,

 5. prowadzenie analityczne rozliczeń z:

 1. dostawcami i odbiorcami krajowymi i zagranicznymi,

 2. pracownikami.

 1. ewidencja inwestycji i remontów,

 2. obsługa funduszy uczelnianych (uczelnianego funduszu nagród, pomocy materialnej
  dla studentów, własnego funduszu stypendialnego),

 3. ewidencja analityczna kosztów,

 4. prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT, sporządzanie deklaracji VAT,

 5. bieżące i okresowe analizowanie i rozliczanie kosztów,

 6. prowadzenie ewidencji syntetycznej (środków trwałych, wyposażenia, księgozbiorów
  oraz oprogramowania komputerowego, składników majątkowych pozabilansowych,

 7. uzgadnianie stanu analityki księgowej z syntetyka oraz ze stanem w jednostkach organizacyjnych uczelni w zakresie:

 1. ksiąg inwentarzowych środków trwałych,

 2. ksiąg inwentarzowych wyposażenia, księgozbiorów i oprogramowania komputerowego,

 3. ksiąg inwentarzowych pozabilansowych.

 1. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;

 2. kontrola i analiza wykorzystywania środków budżetowych,

 3. koordynacja prac oraz opracowywanie projektów planów i sprawozdań finansowych dotyczących działalności badawczej (w przypadku jej występowania),

 4. przygotowywanie propozycji zasad rozliczania kosztów pośrednich i ogólnych,

 5. prowadzenie prac związanych z wypłata nagród z funduszy pozostających w dyspozycji Uczelni,

 6. ewidencja działalności badawczej, dydaktycznej, pomocniczej, usługowej we współpracy międzynarodowej,

 7. przyjmowanie od jednostek organizacyjnych i weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów dotyczących zleceń,

 8. rozliczanie wykorzystania środków przeznaczonych na bieżącą obsługę dydaktyki
  na podstawie faktycznego wykonania,

 9. ewidencja funduszy unijnych, w tym:

 1. monitoring bieżącej realizacji i przekazywanie informacji o realizacji projektów,

 2. przyjmowanie od komórek organizacyjnych i weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów dotyczących projektów,

 3. weryfikacja oraz kontrola zgodności z zapisami księgowymi sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowych w zakresie finansowym,

 4. kontrola  wykorzystywania środków,

 5. przygotowywanie materiałów informacyjnych w tym zakresie, dla potrzeb kierownictwa Uczelni.

 1. prowadzenie dokumentacji z zakresu działalności socjalnej,

 2. ewidencja kosztów według poszczególnych kierunków działalności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFSS),

 3. prowadzenie ewidencji bankowej i kasowej ZFSS,

 4. sporządzanie sprawozdawczości finansowej GUS i innych,

 5. przygotowywanie materiałów informacyjnych i analiz dla potrzeb organów Uczelni
  i uprawnionych jednostek organizacyjnych,

 6. analiza materiałów i opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności Uczelni.

 1. Obsługa finansowa operacji gospodarczych, w tym:

 1. przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów finansowych, przygotowywanie,

 2. operacji bankowych i kasowych oraz sporządzanie raportów bankowych i kasowych,

 3. kontrola i ewidencja stanów kont bankowych,

 4. kontrola płynności finansowej Uczelni,

 5. obsługa obrotów dewizowych (przelewy, delegacje, gotówka w dewizach),

 6. przyjmowanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wpłat i wypłat bankowych
  i kasowych,

 7. przygotowywanie i wysyłanie przelewów do banku metodą elektroniczną,

 8. przyjmowanie od jednostek organizacyjnych dokumentów księgowych i ich weryfikacja pod względem rachunkowym,

 9. kontrola pod względem rachunkowym dokumentów, faktur i rachunków wystawianych przez inne podmioty gospodarcze,

 10. lokowanie wolnych środków finansowych.

 1. Obsługa kasowa, w tym:

 1. obsługa kasowa interesantów, pracowników i studentów, w tym:

 1. przyjmowanie, przechowywanie i wypłacanie gotówki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi (dostęp do pomieszczeń, w których przechowywane są wartości pieniężne mają tylko kasjerzy),

 2. przyjmowanie gotówki na podstawie dokumentów wystawianych przez uprawnione komórki organizacyjne Uczelni,

 3. dokonywanie wypłat, tj. płac, honorariów, stypendiów i innych, na podstawie dokumentów sporządzanych przez inne komórki organizacyjne,

 4. przygotowywanie zestawień gotówkowych do banku,

 5. sporządzanie raportów kasowych.

 1. prowadzenie ewidencji stałych zaliczek gotówkowych i rozliczanie ich na koniec roku,

 2. sporządzanie dokumentów i prowadzenie rozliczeń z pobieranych zaliczek gotówkowych przez osoby z poszczególnych jednostek organizacyjnych,

 3. przyjmowanie i rozliczanie delegacji służbowych.

 1. Płace pracowników, w tym:

 1. sporządzanie list wynagrodzeń, prac zleconych, zasiłków i innych należności
  dla pracowników, dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń,

 2. dokonywanie rozliczeń z ZUS z tytułu składek oraz innych należności – zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,

 3. sporządzanie deklaracji podatkowych przewidzianych przepisami prawa,

 4. prowadzenie całości spraw związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 5. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu płac (GUS, Ministerstwo).

 1. Zadania z zakresu kontroli dokonywanych operacji gospodarczych oraz stanu zobowiązań, należności i roszczeń, prowadzenie rozliczeń:

 1. z budżetem państwa,

 2. z pracownikami (opłaty za mieszkania służbowe i asystenckie, zaliczki, wynagrodzenia),

 3. studentami i innymi osobami fizycznymi (umowy cywilno–prawne, obsługa praktyk studenckich, dydaktyka),

 4. kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

 1. Zadania z zakresu windykacji należności Uczelni, w tym terminowym rozliczaniem rozrachunków, dochodzeniem roszczeń i ściąganiem zasądzonych należności oraz przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej dla wszczęcia windykacji należności Uczelni
  przy współpracy z poszczególnymi jednostkami Uczelni.

 

ROZDZIAŁ XV

PRZYJMOWANIE, ROZPATRYWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW

§ 82

 1. Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określa Zarządzenie Rektora.

 2. Skargi i wnioski podlegają ewidencji w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonych
  przez sekretariat Rektora.

 

ROZDZIAŁ XVI

ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH, PISM I DECYZJI

§ 83

 1. Przelewy, czeki, dokumenty obrotu pieniężnego, materiałowego, dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, które stanowią podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych uczelni podpisują:

 1. Rektor, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego prorektor,

 2. kwestor, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik księgowości.

 1. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych określa odrębna instrukcja.

§ 84

Pismami i decyzjami zastrzeżonymi do podpisu przez Rektora są:

 1. pisma należące do właściwości Rektora,

 2. decyzje w sprawach kadrowych Uczelni,

 3. pisma do: centralnych organów administracji państwowej, szkół wszystkich szczebli
  w kraju i zagranicą, organów samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, organów kontroli, ścigania, wymiaru sprawiedliwości, posłów i senatorów, radnych, instytucji Wspólnoty Europejskiej, samorządu zawodowego i gospodarczego,

 4. pisma każdorazowo zastrzeżone przez Rektora do jego podpisu.

§ 85

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy jednostek administracyjnych przedstawiają projekty pism Rektorowi w sprawach zastrzeżonych do podpisu przez Rektora.

 2. Decyzje administracyjne lub zaświadczenia z upoważnienia Rektora podpisuje właściwy do zakresu prowadzonych spraw kierownik jednostki organizacyjnej lub komórki administracyjnej upoważniony przez Rektora.

 3. Szczegółowe zasady sporządzania, podpisywania, parafowania pism i dokumentów oraz obiegu dokumentów, określa instrukcja kancelaryjna.

§ 86

Pismami zastrzeżonymi do podpisu kwestora są:

 1. wewnętrzne – dotyczące planów i ich wykonania, umów oraz wyjaśniające
  poszczególne operacje finansowe i gospodarcze,

 2. zewnętrzne – sprawozdania, pisma do ZUS i Urzędu Skarbowego, do banków i innych kontrahentów, wezwania do zapłaty oraz zaświadczenia o zarobkach.

 

ROZDZIAŁ XVII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 87

Spory kompetencyjne pomiędzy jednostkami Uczelni rozstrzyga Rektor.

Back to top