|   EN

W dniu 19 marca 2019 r. Senat Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim powołał Radę Uczelni.

W drodze wyboru do składu weszło sześć osób, w tym trzech przedstawicieli Akademii oraz trzech spoza Uczelni. Rada rozpocznie działalność od początku kwietnia 2019 r.

Do zadań Rady należeć będą:

 1. opiniowanie strategii AJP,
 2. opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii AJP,
 3. opiniowanie projektu statutu,
 4. monitorowanie gospodarki finansowej AJP, a w tym:

-  opiniowanie planu rzeczowo-finansowego,

-  zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,

-  wybieranie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,

-  zatwierdzanie sprawozdania finansowego,

 1. monitorowanie zarządzania AJP,
 2. wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat,
 3. wnioskowanie do ministra o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora,
 4. za pośrednictwem przewodniczącego Rady, wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora,
 5. wyrażanie zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora,
 6. uchwalenie regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady,
 7. wyrażanie zgody na czynności, o których mowa w art. 423 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668),
 8. składanie rocznego sprawozdania z działalności Rady na ostatnim posiedzeniu Senatu AJP w danym roku kalendarzowym, niebędącego przedmiotem głosowania.

Podstawą funkcjonowania jest Uchwała 10/000/2019 Senatu AJP z dnia 19 marca 2019 roku.

Back to top